201304.12
0
2

Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu

verileri bozma veya yok etme

Bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme

Bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçu, bilişim sistemini engelleme veya bozma suçundan farklı olarak bilişim sistemine yönelik ve bilişim sistemini hedef alan bir suçu tipi değil, doğrudan bilişim sistemi içinde yer alan verileri hedefleyen bilişim suçlarından birisidir. Türk Ceza Kanunu madde 244/2’de yer alan suç tanımı şu şekildedir: “Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Suçun oluşabilmesi için bir bilişim sistemi içinde yer alan verileri bozma, yok etme, değiştirme, erişilmez kılma, başka yere gönderme veya bilişim sistemi içerisine yeni veri yerleştirme niteliğinde bir eylemde bulunulması gereklidir. Maddenin birinci fıkrasında, bilişim sistemindeki verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi eylemlerine yer verilmiştir.

Verileri erişilemez hale getirme veya başka yere gönderme

Maddenin ikinci fıkrasında ise, bilişim sistemi içerinde yer alan verilerin bozulması, yok edilmesi, değiştirilmesi, erişilemez hale getirilmesi, sisteme veri yerleştirilmesi ve var olan verilerin başka bir yere gönderilmesi (kopyalama veya taşıma) eylemleri suç olarak tanımlanmıştır. Bilişim sistemindeki verilerin bozulması, sistem içindeki verilerin çalışamaz veya kullanılamaz hale getirilmesi olarak düşünülmelidir. Bir dosyanın veya verinin müdahale sonrası okunamaz ya da kullanılamaz hale getirilmesi verilerin bozulması anlamında en tipik örnektir. Bilişim sistemindeki verilerin yok edilmesi ise, verilerin kısmen veya tamamen silinmesi veya bir başka şekilde mevcudiyetine son verilmesidir. Bilişim sistemindeki verilerin değiştirilmesi veya erişilemez hale getirilmesi ise, verilerin kısmen veya tamamen yapısının, türünün ya da içeriğinin değiştirilmesi veya verilere erişim imkanının ortadan kaldırılmasıdır. Bilişim sistemi içinde var olan verileri başka yere gönderme eylemi ise, kopyalama veya taşıma yoluyla verilerin bir başka ortama aktarılması olarak değerlendirilmelidir. “Başka yer”, başka bir bilişim sistemi olabileceği gibi disk, taşınabilir disk, dijital medya (CD, DVD, Disket vb) ya da internet ortamı da olabilir. Önemli olan, bilişim sistemindeki veri için uygun bir taşıma, bulundurma veya barındırma ortamı sağlanmasıdır. Buna göre, bilişim sistemindeki verinin kopya edilerek veya taşınarak bir internet ortamına gönderilmesi de “verileri başka yere gönderme” suçunu oluşturacaktır.

Bilişim sistemine veri yerleştirme

Bilişim sistemine veri yerleştirme eylemi de aynı fıkra kapsamında suç sayılan bir eylem olarak değerlendirilmiştir. Buna göre, bir bilişim sistemine daha önce orada bulunmayan yeni bir veriyi eklemek de bu madde kapsamında suç teşkil etmektedir. Dolayısıyla bir bilişim sistemini, kod veya yazılım eklemek, resim ya da video yüklemek gibi veri yerleştirme niteliği taşıyan eylemler suç kapsamında olacaktır. Ayrıca bu suç bakımından önemli olan nota ise bilişim sistemine veri yerleştirebilme suçunun işlenebilmesi için öncelikle bilişim sistemine girme eyleminin gerçekleştirilmek zorunda olmasıdır. Bu suç tipi de verileri yok etme veya değiştirme suçu gibi bilişim sistemi içerisinde yer alan verileri hedef alan bir suçtur.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *