201311.12
1
8

İnternet Yoluyla Hakaret Suçu

Hakaret Suçu İnternet yoluyla hakaret suçu konusuna değinmeden önce hakaret nedir sorusuna cevap vermek yerinde olacaktır. Hakaret suçu, bir kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde ispat edilemeyen bir isnatta bulunulması veya sövmek (küfretmek) yoluyla bir kişinin onur, şeref ve saygınlığına saldırılmasıdır. Eski Türk Ceza Kanunu hakaret suçu ve sövme suçunu ayrı maddelerde ayrı…