+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

online hakaret suçu

İnternet Yoluyla Hakaret Suçu

İnternet yoluyla hakaret suçu konusuna değinmeden önce hakaret nedir sorusuna cevap vermek yerinde olacaktır. Hakaret, bir kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde ispat edilemeyen bir isnatta bulunulması veya sövmek (küfretmek) yoluyla bir kişinin onur, şeref ve saygınlığına saldırılmasıdır. Eski Türk Ceza Kanunu hakaret ve sövme suçlarını ayrı maddelerde düzenlemişti. Bu anlamda eski TCK’da bunlar ayrı ayrı suçlar şeklinde düzenlenmişti.  Ancak yeni TCK hakaret ve sövmeyi birleştirip tek madde altında düzenleyerek bu ayrıma son vermiştir.

Bilişim suçları arasında kabul edilen internet yoluyla hakaret suçu bilişim hukuku alanına girmektedir. Nitekim bunlar, internetin yaygınlaştığı son yıllarda uygulamada sıkça görülen suç tipleri olmuştur. Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenen hakaret, internet yoluyla işlenmeye elverişlidir. Nitekim internetin yaygınlaşmasıyla birlikte bu suçun internet yoluyla işlenme sayısı da artmıştır. İnternet yoluyla işlenen hakaret eylemleri gerek internet sitelerine veya sosyal medyaya konulan içerikler (yazı, resim vs) gerekse e-posta mesajları yoluyla işlenebilmektedir. Bunun yanında sahte sosyal medya hesapları üzerinden de bu suç sıkça işlenmektedir. Ayrıca haber sitelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte haber sitelerine yapılan yorumlar yoluyla işlenen hakaret suçları ve cumhurbaşkanına hakaret suçu sayısı artmıştır.

İnternet Yoluyla Hakaret

Hakaret eyleminin internet yoluyla işlenmesi, failin tespiti ve delillendirilmesi noktasında özellik arz eder. Ancak suçun internet üzerinden işlenmesi ağırlaştırıcı veya hafifletici bir neden teşkil etmez. Bu anlamda online olarak suçun işlenmesinin cezaya herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Sözle işlenen bir hakaret eyleminde faili tespit etmek kolaydır ancak eğer özel bir şekilde kayıt altına alınmamışsa hakaret temel olarak ancak tanıkla ispat edilebilir. Tanığın bulunmadığı durumlarda ise sözlü hakaretin ispatı son derece zordur. İnternet üzerinden işlenen hakarette genelde yazılı ya da görsel bir içerik kullanıldığından eylemin ispatı nispeten daha kolaydır. Ancak eğer fail kimliğini açıklamadan ya da sahte bir kimlikle hakaret eylemi işlendiyse failin tespiti ve yakalanması daha zor ve daha uzun zaman alacaktır. İnternet sitesi yoluyla hakaret blog siteleri websiteler üzerinden de işlenmektedir. Ki bunlar internet vasıtasıyla işlenen hakaret suçlarının en yaygın örnekleridir. İnternet üzerinden işlenen bu suçlarda internetten içerik kaldırma ve çıkartma işlemleri yapılabilmektedir.

E-posta veya Mesajla İşlenen Hakaret Suçları

E-posta veya mesaj yolu ile işlenen hakaret uygulamada sıkça görülen internet suçları arasındadır. TCK 125’in ikinci bendinde düzenlenen “sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret”   sıradan hakaretle aynı cezaya tabidir. Dolayısıyla sözle veya yazıyla onurucu kırıcı davranışta bulunmak da hakaret etmektir. Bunun yanında fotoğraf veya video gibi materyal vasıtayla da bu suçun işlenmesi mümkündür.

Hakaret Suçunun Cezası

Hakaret suçunun cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır. Hakim, somut olayın özelliğini suçun işlenme biçimini ve kastın yğunluğunu dikkate alacaktır. Suçun ve sanığın durumuna, yapılan savunmaya göre 2 yıla kadar hapis cezası verebilecektir. Ayrıca yapılan savunmaya göre ceza olarak sadece para cezası verilmesi de mümkündür.

İsnadın İspatlanması

Eğer hakarete konu olan fiil isnadı, suç niteliği taşıyorsa ve ispat edilirse hakaretten ceza verilmez. Bu da bu suça özgü olarak kanunda düzenlenmiş olan özel bir cezasızlık sebebidir. Bu anlamda isnadın ispatı bu suç tipinde önem taşımaktadır.

Av. İlker ATAMER

error: Kopya koruması engeli!