+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

online hakaret suçu

İnternet Yoluyla Hakaret Suçu

İnternet yoluyla hakaret suçu konusuna değinmeden önce hakaret nedir sorusuna cevap vermek yerinde olacaktır. Hakaret suçu, bir kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde ispat edilemeyen bir isnatta bulunulması veya sövmek (küfretmek) yoluyla bir kişinin onur, şeref ve saygınlığına saldırılmasıdır. Eski Türk Ceza Kanunu hakaret ve sövme suçunu ayrı maddelerde ayrı ayrı suçlar şeklinde düzenlemişti ancak yeni TCK hakaret ve sövme suçlarını birleştirip tek madde altında düzenleyerek bu ayrıma son vermiştir.

Bilişim suçları arasında kabul edilen ve internet suçları kapsamında değerlendirilen internet yoluyla hakaret suçu bilişim hukuku alanına giren bir konu olup, internetin yaygınlaştığı son yıllarda uygulamada sıkça görülen suç tipleri olmuştur. Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçu, internet yoluyla işlenmeye elverişli olup bu suçların internetin yaygınlaşmasıyla birlikte internet yoluyla işlenme sayısı da hızla artmıştır. İnternet yoluyla işlenen hakaret eylemleri gerek internet sitelerine veya sosyal medyaya konulan içerikler (yazı, resim vs) gerekse e-posta mesajları yoluyla işlenebilmektedir.

 

internet yoluyla hakaret suçu

İnternet Yoluyla Hakaret

Hakaret suçunun internet yoluyla işlenmesi, failin tespiti, suçun ispatı ve delillendirilmesi noktasında özellik arz eder. Ancak suçun interet üzerinden işlenmesinin ağırlaştırıcı veya hafifletici bir neden olarak suça herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Sözle işlenen bir hakaret eyleminde faili tespit etmek kolaydır ancak eğer özel bir şekilde kayıt altına alınmamışsa hakaret temel olarak ancak tanıkla ispat edilebilir. Tanığın bulunmadığı durumlarda ise sözlü hakaretin ispatı son derece zordur. Ancak internet üzerinden hakaret suçlarında yazılı ya da görsel bir içerik kullanıldığından suçun ispatı nispeten daha kolaydır ancak eğer fail kimliğini açıklamadan ya da sahte bir kimlikle hakaret suçu işlendiyse failin tespiti ve yakalanması daha zor ve daha uzun zaman alacaktır. İnternet sitesi yoluyla hakaret suçları, internet vasıtasıyla işlenen hakaret suçlarının en yaygın örnekleridir. Ayrıca haber sitelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte haber sitelerine yapılan yorumlar yoluyla işlenen hakaret suçları ve cumhurbaşkanına hakaret suçu sayısı artmıştır.

E-posta veya Mesajla İşlenen Hakaret Suçları

E-posta veya mesaj yolu ile işlenen hakaret suçları uygulamada sıkça görülen hakaret suçları arasındadır. TCK 125’in ikinci bendinde düzenlenen “sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçu da sıradan hakaretle aynı cezaya tabidir. Dolayısıyla sözle veya yazıyla ya da fotoğraf-video gibi bir görsel bir materyal vasıtayla hakaret etmek de hakaret suçu kapsamdadır.

Hakaret Suçunun Cezası

Hakaret suçunun cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır. Hakim, somut olayın özelliğine, suçun işlenme biçimine, suçun ve sanığın durumuna, yapılan savunmaya göre 2 yıla kadar hapis cezası verebilecektir. Ayrıca yapılan savunmaya göre ceza olarak sadece para cezası  verilmesi de mümkündür.

İsnadın İspatlanması

Eğer hakarete konu olan fiil isnadı aynı zamanda suç niteliği taşıyorsa ve ispat edilirse hakaret suçu nedeniyle ceza verilmez. Bu da bu suça özgü olarak kanunda düzenlenmiş olan özel bir cezasızlık sebebidir.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

0 Response

 1. Mümtaz

  Sayın Avukat,
  Bir kişi uzun süredir e- ileti yoluyla yazılarında hakaret içeren sözler yazıyor. Kaç ay öncesi şikayete konu olabilir? Ben iki ay diye duydum doğru mu?
  Cevap verirseniz sevinirim.
  Saygılarımla.
  Mümtaz Başkaya
  öğretmen

error: Kopya koruması!