+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

mala zarar verme

Mala Zarar Verme Suçu

Mala zarar verme suçu, başkasına ait malı kısmen veya tamamen zarara uğratmaktır. Zarar verme eylemi, bozmak, yıkmak, tahrip etmek, yok etmek, kullanılamaz hale getirmek veya kirletmektir.  Ayrıca haklı bir neden olmadığı halde başkasına ait bir hayvanı öldürmek de bu suç kapsamındadır. Öldürme dışında hayvanların işe yaramayacak hale getirmek veya değerinin azalmasına neden olmak da suç kapsamındadır. TCK 151’de düzenlenmiş bu suçun takibi şikayete bağlıdır ve sadece şikayet üzerine soruşturma yapılır.  TCK’da bu suç için öngörülen ceza 4 ay ile 3 yıl arası hapistir. Buna ek olarak adli para cezası söz konusudur.

Nitelikli Mala Zarar Suçu

Mala zarar eylemi suçu aşağıda belirtilen mallar aleyhine işlenirse suçun nitelikli hali söz konusu olacaktır. Bu durumda suç, şikayete bağlı olmaktan çıkacaktır. Ayrıca mala zarar verme suçunun cezası da 1 ila 4 yıl arası hapis cezası olacaktır. Bu itibarla nitelikli mala zarar suçunda tek başına mağdur tarafın şikayetten vazgeçmesi kamu davasını düşürmeyecek ve bu anlamda yapılan savunmanın önemi daha da artacaktır.

  1. Kamuya ait veya kamu hizmetine ayrılmış yer, bina, tesis veya eşya aleyhine işlenmesi.
  2. Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlerden korunmaya tahsis edilmiş mal aleyhine işlenmesi.
  3. Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu aleyhine işlenmesi.
  4. Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler aleyhine işlenmesi.
  5. Grev veya lokavt durumlarında işçi sendika veya konfederasyonlarının sahibi olduğu mallar aleyhine işlenmesi.
  6. Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının sahibi olduğu mallar aleyhine işlenmesi.
  7. Bir kamu görevlisine, yaptığı kamu görevinden dolayı intikam almak amacıyla kamu görevlisinin malına karşı işlenmesi.

Kamu Malına Zarar Verme

TCK madde 152’de düzenlenmiş olan kamu malına zarar verme suçu, kamuya ait mallara zarar verme suçudur.  Bu suç kamuya ait olan, kamu hizmetine tahsis edilmiş ya da kamunun yaralanmasına ayrılmış yerler, binalar, tesisler veya benzeri eşyalara karşı işlenirse nitelikli hal söz konusu olur. Kamu malına zarar verme suçunun alelade zarar verme suçundan farkı cezasının daha yüksek olması ve suçun şikayete tabi olmamasıdır. Ayrıca kamu malına zarar verme suçu nedeniyle açılan davalarda maliye de davaya katılmaktadır. Böylece davada bir kamu avukatı şikayetçi ve katılan taraf vekili sıfatıyla davayı takip etmektedir.

Ağırlaştırıcı Sebepler

İster basit ister nitelikli hali söz konusu olsun mala zarar verme suçu kanunda belirtilen durumlarda ceza artacaktır. Örneğin suçun yakma, yakıcı veya patlayıcı madde kullanılarak işlenmesi cezada artırım sebebidir. Suçun, radyoaktif, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanılarak ya da toprak kayması, çığ, sel veya baskın gibi afetlere neden olmak suretiyle işlenmesi durumunda verilecek ceza 1 kat artırılacaktır. Bu suçun işlenmesi nedeniyle kamu hizmetinin aksaması halinde ise ceza 2 kat artırılacaktır. Kastedilen kamu hizmetleri haberleşme, enerji, demiryolu veya havayolu ulaşımdır.  Detayına girmiyoruz ancak ibadethane ve mezarlıklara yönelik zarar verme ve kirletme eylemleri de bu suç kapsamında yaptırma bağlanmıştır.

Etkin Pişmanlık

Mala zarar verme suçu işleyen fail bu eyleminden dolayı pişmanlık gösterebilir.  Pişmanlık neticesinde fail mağdurun uğradığı zararı tazmin ederse cezada indirim yapılabilecektir. Etkin pişmanlığın iddianame yazılmadan önce mi sonra mı gösterilediğine göre indirim miktarı değişecektir. Bu suç tipi  basit bir suç gibi gözükse de bu suçtan dolayı hakkında ceza soruşturması veya ceza davası açılan kişilerin risk almadan bu konuda tecrübeli bir ceza avukatı ile çalışması uygun olacaktır.

Av. İlker ATAMER

1 Yorum

  1. Yusuf

    Paylaşımınız için teşekkürler, hukuk alanında bilgilendikçe insanın hayata karşı güveni artıyor.

Yorum Yaz

error: Kopya koruması engeli!