+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

mala zarar verme

Mala Zarar Verme Suçu

Mala zarar verme suçu, başkasına ait malı kısmen veya tamamen bozmak, yıkmak, tahrip etmek, yok etmek, kullanılamaz hale getirmek veya kirletmektir.  Ayrıca haklı bir neden olmadığı halde başkasına ait bir hayvanı öldürmek, işe yaramayacak hale getirmek veya değerinin azalmasına neden olmak da aynı şekilde bu suç kapsamındadır. TCK madde 151’de düzenlenmiş bu suçun takibi şikayete bağlıdır ve sadece şikayet üzerine soruşturma yapılır.  TCK’da öngörülen mala zarar verme suçunun cezası 4 ay ile 3 yıl arası hapis veya adli para cezası olarak belirlenmiştir.

mala zarar verme suçu

Nitelikli Mala Zarar Verme Suçu

Yukarıda tanımlanan mala zarar eylemi suçu aşağıda belirtilen mallar aleyhine işlenirse suçun nitelikli hali söz konusu olacaktır. Bu durumda suç, şikayete bağlı olmaktan çıkacak ve ceza miktarı da 1 ila 4 yıl arası hapis cezası olacaktır. Bu itibarla nitelikli mala zarar verme suçundan tek başına mağdur tarafın şikayetten vazgeçmesi kamu davasını düşürmeyecek ve bu anlamda yapılan savunmanın önemi daha da artacaktır.

  1. Kamuya ait, kamu hizmetine veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya aleyhine işlenmesi.
  2. Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş herhangi bir eşya veya tesis aleyhine işlenmesi.
  3. Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu aleyhine işlenmesi.
  4. Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler aleyhine işlenmesi.
  5. Grev veya lokavt durumlarında işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya aleyhine işlenmesi.
  6. Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya aleyhine işlenmesi.
  7. Bir kamu görevlisine, yaptığı kamu görevinden dolayı intikam almak amacıyla kamu görevlisinin malına karşı işlenmesi.

Kamu Malına Zarar Verme Suçu

TCK madde 152’de düzenlenmiş olan kamu malına zarar verme suçu, kamuya ait olan, kamu hizmetine tahsis edilmiş ya da kamunun yaralanmasına ayrılmış yerler, binalar, tesisler veya benzeri eşyalara karşı işlenmiş olan mala zarar verme suçudur.  Kamu malına zarar verme suçunun alelade zarar verme suçundan farkı cezasının daha yüksek olması ve suçun şikayete tabi olmamasıdır. Ayrıca kamu malına zarar verme suçu nedeniyle açılan davalarda maliye de davaya katılmaktadır.

Ağırlaştırıcı Sebepler

İster basit ister nitelikli hali söz konusu olsun eğer mala zarar verme suçu kanunda belirtilen bazı özellikleri taşıyacak şekilde işlenmesi halinde ceza artacaktır. Örneğin yakma, yakıcı veya patlayıcı madde kullanılarak, radyasyona maruz bırakma, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanılarak ya da toprak kayması, çığ, sel veya baskın gibi afetlere neden olmak suretiyle işlenmesi durumunda verilecek ceza 1 kat artırılacaktır. Bu suçun işlenmesi nedeniyle haberleşme, enerji, demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin aksaması halinde ise ceza 2 kat artırılacaktır. Detayına girmiyoruz ancak   ibadethane ve mezarlıklara yönelik zarar verme ve kirletme eylemleri de mala zarar verme suçu kapsamında yaptırma bağlanmıştır.

Mala Zarar Vermede Etkin Pişmanlık

Mala zarar verme suçu işleyen fail bu eyleminden dolayı pişmanlık gösterir ve mağdurun uğradığı zararı tazmin ederse cezada indirim yapılabilecektir. Etkin pişmanlığın iddianame yazılmadan önce mi sonra mı gösterilediğine ve zararın ödenip ödenmediğine göre indirim miktarı değişecektir. Mala zarar verme suçu basit bir suç gibi gözükse de bu suçtan dolayı hakkında ceza soruşturması veya ceza davası açılan kişilerin risk almadan bu konuda tecrübeli bir ceza avukatı ile çalışması uygun olacaktır.

Av. İlker ATAMER
Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

1 Response

  1. Yusuf

    Paylaşımınız için teşekkürler, hukuk alanında bilgilendikçe insanın hayata karşı güveni artıyor.

Yorum Yaz

error: Kopya koruması!