201602.19
6
9

Zimmet Suçu ve Cezası

zimmet suçu

Zimmet Suçu

TCK madde 247’de düzenlenmiş olan zimmet suçu, genel itibariyle bir kamu görevlisinin yaptığı görev nedeniyle zilyetliği (fiili hakimiyeti) kendisine verilmiş olan malı veya parayı sahiplenmesi veya başkasının sahiplenmesini sağlamasıdır.  Zimmet suçu herkesin işleyebileceği bir suç olmayıp sadece “kamu görevlisi” sıfatı taşıyan kişilerin işleyebileceği özel bir suç tipidir. Eğer burada tanımlanan fiili işleyen kişi kamu görevlisi değilse bu durumda güveni kötüye kullanma suçu söz konusu olabilecektir. Madde metninde geçen “kamu görevlisi” ibaresi salt devlet memurlarını kapsamamaktadır, söz konusu terim kamusal faaliyet yürüten herkesi içine almaktadır. Bu bakımdan örneğin yeminli tercüman, noter, askerlik hizmeti yapan kişi kamu görevlisi tanımına girmektedir. Zimmet suçu öngörülen ceza itibariyle ciddi bir suç olup bu suç tipinde görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.

Basit Zimmet Suçu

Zimmet suçunun basit hali, bir malı veya parayı zimmetine geçiren kişinin işlediği bu suçun ortaya çıkmasını önlemek adına herhangi bir eylemede bulunmaması durumudur. Eğer zimmet suçu işleyen kişi işlediği bu fiili gizlemek adına başkaca bir eylemde bulunmadıysa bu durumda basit zimmet söz konu olacaktır. Basit zimmet suçunun cezası 5 yıl ile 12 yıla arası hapis cezasıdır.

Nitelikli Zimmet Suçu

Zimmet suçunun, zimmetin açığa çıkmasını engellemek için bir takım hileli davranışlarla birlikte işlenmesi halinde nitelikli zimmet suçu söz konusu olacaktır. Örneğin gözetiminde olan parayı zimmetine geçiren kişinin bu fiilinin ortaya çıkmasını engellemek için fatura veya defterlerde tahrifat yapması veya bazı belgeleri yok etmesi  nitelikli zimmet teşkil etmektedir.  Nitelikli zimmet halinde verilecek cezanın yarı oranında artıracağı düzenlenmiş olduğundan bu durumda nitelikli zimmet suçunda verilecek ceza 7.5 yıl ile 18 yıl hapis cezası arasında olacaktır.

Banka Zimmeti Suçu

Banka yönetim kurulu üyeleri ve diğer mensuplarının işlediği banka zimmeti suçu bakımından Türk Ceza Kanunundaki düzenlemenin dışında özel kanunlarda bir takım özel hükümler bulunmakta olup basit zimmet için 6-12 yıl arası hapis cezası öngörülmüş, nitelikli zimmet durumunda ise suçun cezasının en az 12 yıl olacağı hükme bağlanmıştır. Zimmet suçu ve bankacı zimmet suçuyla ilgili çok sayıda dosya takip etmiş bir avukat olarak özellikle banka çalışanları tarafından işlenen banka zimmet suçlarında 2 unsurun önem taşıdığını söylememiz mümkün:

Zimmet Suçunda Savunma

Zimmet suçu şüphesi altında olan kişinin, bankaya vereceği yazılı savunma son derece önemlidir. Dolayısıyla bir banka çalışanı, hakkında zimmet iddiasıyla savunması istendiğinde gerekirse süre isteyip bu suç tipi ve zimmet savunma konusunda uzman bir avukattan danışmanlık almalı veya savunmasını avukata yazdırmalıdır.

Zimmet Suçunda Müfettiş Raporu

Yazılı savunma dışında ikinci önemli unsur da müfettiş tarafından hazırlanacak rapordur. Dolayısıyla yazılı savunmaya ek olarak müfettişe verilecek sözlü beyanlar da zimmet suçlamasının ilerde evrileceği nokta bakımından önem taşımaktadır.

Zimmet suçunda hafifletici sebep

Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir. İndirim yapılması kanunen zorunlu olmayıp hakimin takdirinde olan bir husustur. Hakim takdir hakkını ceza indirim şeklinde kullanması halinde suçun cezası 2.5 yıl ile 6 yıl arası hapis cezası olacaktır. Zimmet suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir.

Etkin Pişmanlık

Zimmet suçu nedeniyle henüz ceza soruşturma başlamadan önce, şüphelinin zimmetine geçirdiği malı aynen iade etmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin etmesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisi indirilir. Eğer şüpheli, kovuşturma aşamasına geçilmeden önce, gönüllü olarak, zimmetine geçirdiği malı aynen iade ederse veya uğranılan zararın tamamen tazmin ederse verilecek cezanın yarısı indirilir. Etkin pişmanlığın hükümden önce gerçekleşmesi halinde, verilecek cezanın üçte biri indirilir.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *