+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

bilişim hırsızlığı

Bilişim Hırsızlığı

Bilişim hırsızlığı, bilişim sistemi vasıtasıyla işlenen nitelikli bir hırsızlık ve bilişim suçu türüdür. TCK madde 141 hırsızlık suçunu “taşınmaz bir malı, malı elinde bulunduran kişinin rızası olmadan bulunduğu yerden almak”  olarak tanımlamıştır. Kuşkusuz bu tanım, menkul yani taşınabilir mallar bakımından işlenen suçlar için geçerlidir. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte online alana taşınan bazı finansal işlemler bu taşınır mal hırsızlığı tanımının dışında kalmıştır. Örneğin bir ATM’den para çalınması TCK madde 141 kapsamına girerken, bir bankanın internet şubesi üzerinden bir müşterinin hesabındaki paranın izinsiz şekilde başka hesaba aktarılması suçu bakımından bu tanım yetersiz kalmaktadır. Bu bakımdan nitelikli hırsızlık suçlarının düzenlendiği TCK madde 142’ye bilişim hırsızlığı suçu da eklenmiştir. Böylece TCK 142(2)(e) bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenen hırsızlık suçlarını hükme bağlamıştır.

Bu suçun en tipik örneği bir online banka hesabına girilerek hesaptaki paranın başka hesaba aktarılmasıdır. Suçun oluşması için failin illa parayı kendi hesabına aktarması gerekmez. Bilişim hırsızlığı sonucu elde edilecek paranın üçüncü kişiye ait bir hesaba aktarılması da suçun oluşması için yeterlidir. Nitekim hırsızlık suçu TCK’da “bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden almak” olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla failin “parayı kendi hesabıma aktarmadım” şeklindeki savunması dikkate alınmayacaktır. Fail, hesaptaki parayı izinsiz şekilde nereye transfer ecerse etsin bilişim sistmelerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçu oluşacaktır. Bağlantılı bir Yargıtay kararının ilgili kısmı şu şekildedir:

“Katılanın banka hesabına internet bankacılığı aracılığıyla girilip paranın sanık …’nin banka hesabına transfer edilmesi şeklindeki eylemin, TCK.nın 142/2-e madde ve fıkrasında düzenlenen bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde, TCK.nın 244/4. maddesi uyarınca mahkumiyet hükmü kurulması,…” Y8.CD, 01.07.2019, E.2019/11457, K.2019/9171.

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık

Bu tür bilişim hırsızlığı suçlarında suça konu maddi değerin para olması zorunlu değildir. Maddi değeri olan ve bilişim sistemleri vasıtasıyla malın sahibinden izinsiz olarak alınabilecek her şey prensip olara bu suçun konusunu oluşturabilir. Örneğin kripto varlıklar veya kontörler de bu tür bilişim hırsızlığı suçunun konu olabilir. Nitekim Yargıtay bir kararında sanığın, müştekinin telefonu konuşma bahanesi ile alarak müştekinin telefon hattından kız arkadaşının cep telefonu hattına kontör gönderme işlemini bilişim hırsızlığı olduğuna hükmetmiştir. Ayrıca aşağıdaki Yargıtay kararı da kontör hırsızlığının bu suç kapsamında olduğuna vurgu yapmaktadır.

Sanığın eylemi, telefonun kullanılmasını sağlayan, ekonomik bir değer ifade eden ve bilişim sisteminde veri ile temsil edilen kontörleri, bilişim sistemini kullanıp veriyi yer değiştirmek suretiyle kendi telefon hattına geçirmeye, katılanın rızasına aykırı olarak malvarlığında azalmaya neden olmaya; başka bir anlatımla var olan veriyi başka bir yere göndermekten ziyade, bu verinin temsil ettiği ve ekonomik bir değeri olan, ancak bir bedel ödemek suretiyle alınabilecek olan kontörleri alarak mal edinmeye yöneliktir. Kaldı ki sanığın mağdurun telefonunda kullandığı kontörleri almak için bilişim sistemlerini araç olarak kullanmaktan başka alternatifi de yoktur. Dolayısıyla olayımızda, 5237 Sayılı TCK’nın 142/2-e maddesinde düzenlenmiş bulunan “bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle hırsızlık” suçunun gerçekleştiği kabul edilmelidir.” YCGK, 25.11.2014, E.2013/13-448, K.2014/524.

Eğer fail bir banka hesabına girmiş ancak herhangi bir para transferi yapmadan çıkmışsa bu durumda bilişim hırsızlığı değil bilişim sistemine girme suçu söz konusu olacaktır.

Bilişim Hırsızlığı Suçunun Cezası

Sıradan hırsızlığın cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olduğu halde, bilişim hırsızlığı suçunun cezası TCK’da 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir. Görüldüğü üzere iki ayrı suç tipi arasındaki ceza miktarı farkı hayli yüksektir. Daha açık bir ifadeyle cezanın alt sınır bakımından beş kat fark bulunmaktadır. Aynı nevi bir suçun nitelikli hali için bu kadar yüksek ceza öngörülmesi ceza hukuku ilkeleri bakımından doğru bulmuyoruz.

20 yıldan uzun süredir bilişim suçları dosyaları takip eden bilişim avukatı olarak bu noktada eleştirimizi ifade edelim. Hırsızlık eyleminde çalınan malın/paranın değerini değil de salt çalınma biçimini baz alan bu düzenlemeyi ceza adaletini uygun bulmuyoruz. Örneğin bir kişinin bankadan çekip arabasına koyduğu 1 milyon TL’yi arabanın kapısının açık unutulmasından faydalanan bir hırsız tarafından çalınması durumunda verilecek ceza 1-3 yıl arası hapis olacaktır. Ancak internet şubesinden bir müşterinin hesabına izinsiz giriş yapıp 1.000 TL’yi kendi hesabına aktaran bir hırsız ise 5-10 yıl arası hapis cezası alacaktır. Bu iki örnek olayın ilkinde suçun neden olduğu zarar daha büyük ikinci olayda daha küçük olduğu halde ikinci örnek olaydaki fail daha yüksek ceza alacaktır.

Etkin Pişmanlık

TCK madde 168’deki etkin pişmanlık düzenlemesi hırsızlık suçlarını da kapsamaktadır. Dolayısıyla sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın %66’sına kadarı indirilir. Eğer suçun faili, ceza davası açıldıktan sonra ancak dava sonuçlanmadan önce mağdurun zararını giderirse bu durumda verilecek cezanın %50’si kadarı indirilir. Mağdurun zararı aynen giderilirse etkin pişmanlığın uygulanması için mağdurun rızası aranmaz. Ancak zarar aynen değil de kısmen veya tazminat yoluyla giderilirse etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması için mağdurun rızası da gerekir.

Yorum Yaz

error: Kopya koruması engeli!