+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

bilişim suçu

Bilişim Suçları

Bilişim suçları veya diğer ismiyle siber suçlar genel olarak bilişim sistemleri yoluyla ve/veya internet üzerinden işlenen suçlardır. Bu itibarla bir suçu bilişim suçu haline getiren unsur, suçun bir bilişim sistemi (bilgisayar, akıllı telefon vs) yoluyla işlenmesidir. Bilişim suçunun genel tanımı bu olmakla beraber, Türk Ceza Kanunu’nda “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında ise bilişim sistemlerinin veya bilişim sistemi içindeki verilerin hedef alındığı bazı suç tipleri ile banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları düzenlenmiştir.

Bilişim Suçu Nelerdir

Genel bilişim suçu, bilişim sistemlerinin vasıta olarak kullanıldığı her türlü suç tipini ifade bir kavramdır. Örneğin şantaj suçu internet üzerinden işlenmişse bu da bir genel bilişim suçu kapsamında olacaktır. Aynı şekilde internet yoluyla hakaret, bilişim sistemleri vasıtasıyla dolandırıcılık ve online şantaj gibi bilişim sistemleri yoluyla işlenen ama doğrudan bilişim sistemini veya içindeki verileri hedef almayan suçları “genel bilişim suçu” olarak adlandırıyoruz.  Bilişim sisteminin veya bilişim sistemindeki verilerin doğrudan ve özellikle hedef alındığı suçlara ise “özel bilişim suçları” adı veriyoruz. Bilişim sistemine girme suçu, bilişim sisteminin işleyişini bozma, bilişim sistemindeki verileri değiştirme veya yok etme gibi suçlar bu kategori altında yer almaktadır.  Yargıtay da verdiği çeşitli kararlarda bakımından “doğrudan” ve “dolaylı” olmak üzere bilişim suçlarını kategorileştirmiştir. Ancak bu tasnif yerine “özel” ve “genel” ayrımının daha doğru olduğu kanaatindeyiz. Zira, “doğrudan bilişim suçu” olarak anılan suç tiplerinde fail spesifik olarak, özel olarak bilişim sistemini ya da içindeki verileri hedef almaktadır.

bilişim suçları

I- Genel Bilişim Suçları

Genel bilişim suçları, TCK’nın “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında düzenlenmemiş olan, dolayısıyla doğrudan bilişim sistemini ya da içindeki verileri hedef almayan ancak bilişim sistemlerinin suçun işlenmesinde araç olarak kullanıldığı suçlardır. Bilişim sistemlerinin işlenmesinde araç olarak kullanıldığı internet yoluyla hakaret, internet yoluyla şantaj, internet dolandırıcılığı, özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal, müstehcenlik, marka hakkına online tecavüz, kişisel verilerin kaydedilmesi ve ele geçirilmesi ve benzeri suçlar bu kategoriye girmektedir. Ayrıca internet suçları olarak adlandırılan ve internet yoluyla hakaret suçu gibi bazı suç tipleri de yine bu kapsamdadır.

II- Özel Bilişim Suçları

Özel Bilişim Suçları olarak adlandırdığımız suç tipi TCK madde 243 ve 244’te düzenlenmiş olan ve bilişim sistem ile bilişim sistemindeki verilere yönelik olan suçlardır. Özel bilişim suçlarına bu anlamda ikiye ayırarak incelemek mümkündür.  Suçun hedef aldığı hedefi, veriler değil doğrudan doğruya bilişim sisteminin kendisidir.

A. Bilişim Sistemine Yönelik Suçlar

1. Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Girme

TCK madde 243’te düzenlenmiş olan bilişim sistemine hukuka aykırı girme suçu, bilişim sistemine girme hak ve yetkisi olmayan failin bilişim sistemine giriş yapmasıdır. Bilişim sistemine hukuka aykırı şekilde giriş yapılması için mutlaka bilişim sisteminin şifresinin kırılması ve çeşitli yollarla aşılması şart değildir. Failin şifresini bildiği bir bilişim sistemine izinsiz şekilde girmesi de suçun oluşması için yeterlidir.

2. Bilişim Sistemini Engelleme veya Bozma

Bilişim sistemini engelleme veya bozma, TCK madde 244/1’de düzenlenmiş olan bilişim suçu tipidir. Bilişim sistemini engelleme veya bozma suçunda, fail bilişim sisteminin çalışmasını ve işlevselliğini çeşitli yollarla devre dışı bırakmakta ve bilişim sisteminin işleyişini durdurmaktadır. Bu suç tipi, mala zarar verme suçunun özel bir tipidir.

B. Bilişim Sistemindeki Verilere Yönelik Bilişim Suçları

Bilişim sistemindeki verilere yönelik suçlar TCK madde 244’ün ikinci fıkrasında düzenlemiş olan bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçudur. Ancak birden fazla farklı eylemi tanımlayan bu suç tipinin daha iyi anlaşılması açısından eylemin niteliğine göre bu suçu aşağıdaki türlere ayırabiliriz.

1. Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma

Bilişim sistemi içinde yer alan verilerin kısmen veya tamamen kullanılamaz hale getirilmesidir. Bu suç tipinde veriler tamamen yok edilmemekte ancak verilerin kullanılması imkanı ortadan kaldırılmakta ve verilerden beklenen fonksiyonunun yerine getirilmesi özelliği devre dışı bırakılmaktadır. Kısaca verileri bozma şeklinde ifade edilen bu suç tipinini oluşabilmesi için bilişim sistemindeki verilerin zarar görmüş olması gerekir.

2. Bilişim Sistemindeki Verileri Yok Etme

Bilişim sistemi içindeki verilerin kısmen veya tamamen silinerek yok edilmesidir. Burada verilerin bozulması bir başka deyişle verilerin kullanılamaz hale getirilmesinden farklı olarak verilerin tümden kaybedilmesi durumu söz konusudur. Ancak suçun oluşumu için verilerin bir daha ulaşılmayacak şekilde yok edilmesi veya çeşitli yazılımlarla verilerin kurtarılma imkanının olmaması şart değildir. Verilerim silinmesi tek başına suçun oluşumu için yeterlidir.

3. Bilişim Sistemindeki Verileri Değiştirme

Özel bilişim suçları arasında yer alan bilişim sistemi içerisinde yer alan verilerin kısmen ya da tamamen niteliklerinin veya içeriklerinin değiştirilmesidir. Bu eylem tipinde verilerin silinmesi ya da bozulması söz konusu olmayıp sadece değiştirilmesi mevzu bahistir. Eğer değiştirilen verilerde aynı zamanda bozulma ya da yok olma hali mevcutsa “değiştirme” fiilinden söz etmek mümkün olmayacaktır.

4. Bilişim Sistemindeki Verileri Erişilmez Kılma

Bilişim sistemindeki verilerin bozulmadığı, yok edilmediği veya değiştirilmediği halde bir şekilde bu verilere erişimin kısmen veya tamamen engellenmesi durumudur. Örneğin bir veriye erişimin şifreye bağlanması verilere erişimi engellemeye uygun bir örnektir. Aynı şekilde, verilere erişimi teknik olarak engelleyen diğer durumlar da bu suç kapsamında değerlendirilebilir.

5. Bilişim Sistemindeki Verileri Başka Yere Gönderme

Bilişim istemi içerindeki verilerin kopyalama veya taşıma suretiyle bir başka bir ortama taşınmasıdır. Verilerin taşındığın yerin bir başka bilişim sistemi olması suçun oluşumu için şart değildir. Bir bilişim sisteminde verilerin bir sunucuya taşınması veya bir diske ya da bir başka mecraya kopyalanması verilerin başka yere gönderilmesi suçuna örnek eylemlerdir.

6. Bilişim Sistemine Veri Ekleme

Bilişim sistemindeki verilerin değiştirilmediği veya yok edilmediği ancak bilişim sistemi içinde bulunan mevcut verilere daha önce orada olmayan bir takım yeni verilerin eklenmesi durumudur. Bir bilgisayara veya sunucuya daha önce orada var olmayan bir takım yeni verileri yerleştirmek bu tür bilişim suçlarının en tipik örneğidir.

III. Banka ve Kredi Kartlarına Yönelik Bilişim Suçları

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu TCK’nın “bilişim suçları” başlığı altında düzenlendiğinden doğrudan bilişim suçu niteliğinde bir suç tipidir. Bu suçun diğer adı kart dolandırıcılığı olup, söz konusu suç tipi hakkında daha detaylı bilgi için kredi kartı dolandırıcılığı başlıklı makalemiz incelenebilir.

1. Başkasına Ait Kredi veya Banka Kartını Kullanma

Bir başkasına ait kredi kartı veya banka kartının (atm kartı veya debit kartı) kullanılmasından ibaret bir suç tipidir. Kredi kartı bakımından suçun işlenmesi için kartın fiziki olarak elde bulundurulması zorunlu değildir, kart bilgilerinin kullanılarak çıkar sağlanması da suçun oluşumu için yeterlidir.

2. Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme, Satma, Devretme, Satın Alma veya Kabul Etme

Tamamen sahte bir şekilde kredi kartı veya banka kartı üretme veya üretilmiş bir kredi veya banka kartını satma, devretme, satın alma veya kabul etme şeklinde ortaya çıkan bir suçtur. Suça konu sahte bir banka veya kredi kartının, bir banka hesabı ile ilişkilendirilmesi suçun oluşumu bakımından zorunludur.  Hiçbir banka hesabıyla bağlantısı bulunmayan ve uyduruk bilgilerle üretilmiş bir banka veya kredi kartı buradaki suç tanımında yer alan “sahte banka veya kredi kartı” olarak kabul görmeyecektir.

3. Sahte Bir Banka veya Kredi Kartını Kullanma

Sahte bir kredi veya banka kartının üretilmediği veya sahte olarak üretilmiş bir kredi veya banka kartını satma, devretme, satın alma veya kabul etme eylemlerinin söz konusu olmadığı sadece sahte banka veya kredi kartını kullanmaktan ibaret bir suç tipidir. Kredi veya banka kartının sahte olarak üretilmesi veya üzerinde sahtecilik yapılmış bir kart olması gerekli ve zorunlu bir unsurdur.

bilişim suçu

Bilişim Suçları Cezaları

Türk Ceza Kanunu’nda “bilişim suçları” başlığı altında düzenlenmiş olan farklı suçlara farklı cezalar öngörülmüş ve bazı suç tipleri için de kanunda ağırlaştırıcı sebeplere yer verilmiştir. Bilişim suçlarının cezası 1 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası arasında belirlenmiştir. Ancak bu noktada özellikle TCK madde 244’e değinmek yerinde olacaktır. Zira ceza adaleti bakımından madde metninde sayılan ve birbirinden farklı nitelikte olan eylemlerin tümüne aynı ceza aralığında cezalar öngörülmüştür. Nitekim bir bilişim sistemindeki tüm verilerin yok edilmesi çok ağır nitelikte bir eylem iken bir bilişim sistemindeki verilere ek olarak yeni verilerin eklenmesi ilki kadar ağır sonuçları olan ve ilki kadar zarar verici nitelikte bir eylem değildir. Ancak Türk Ceza Kanunu’nda her iki eylem tipine de aynı ceza baremi öngörülmüştür. Bir örnekle açıklayacak olursak, bir veritabanına girip tüm veritabanını yok eden bir kişi ile veritabanına girip, mevcut veritabanını bozmadan ona yeni veriler ekleyen fail bu madde kapsamında aynı yaptırımla karşı karşıya kalacaktır. Her ne kadar hakimin ceza tayininde takdir hakkı olsa da, sonuç olarak çok farklı sonuçları olan bambaşka eylemlere aynı cezanın öngörülmesi ceza adaleti sistemi bakımından adil değildir.

Bilişim Suçları İhbar ve Şikayet

Bilişim suçları ihbar savcılık veya polis merkezine yapılabilmektedir. İstanbul gibi büyük şehirlerdeki adliyelerde bilişim suçları şikayet için özel savcılık büroları bulunmaktadır.  Bilişim suçları teknik yönleri nedeniyle sıradan bir ceza soruşturmasından farklı aşamalar içerebilmektedir. Bilgisayar, telefon ve disklere konulması, bunlar üzerinde inceleme yapılması ve IP tespiti gibi bir takım adli bilişim işlemleri, bilişim suçu soruşturmalarında sıkça görülmektedir. Bu anlamda bilişim suçlarında IP adresinin delil niteliği gündeme gelmektedir.
Bilişim Suçları Avukatı

Doğrudan veya dolaylı bir bilişim suçu işlendiği iddiasıyla başlayan bir ceza soruşturmasında delillerin yorumlanması ve soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi açısından gerek mağdur gerekse şüpheli taraf bakımından bilişim avukatları ile çalışmanın önemi yadsınamaz. Bilişim hukuku ve bilişim suçları teknik ve spesifik bir hukuk dalı olduğundan, bilişim suçu konulu bir soruşturma veya kovuşturma süreci söz konusu olduğunda ifade vermeden önce bir bilişim avukatı ile birlikte hareket edilmesini, en azından bir bilişim suçları avukatı vasıtasıyla danışmanlık hizmeti alınmasını tavsiye ediyoruz.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

82 Yorum

 1. ssibel

  Merhabalar eski eşim benim bekarken kullandığım facebook hesabını çalıp benim adım ve soyadıma yeni bir facebook hesabı açıp eski yani bekar ve eski eşimi tanımıyor iken konuşma kayıtlarını ve bana ait olmayan konuşma kayıtlarını o sahte facebook adresinde fotoğraf şeklinde paylasmistir.bunun üzerine savcılığa giderek soruşturma başlattıM.suan ise eski eşimin ifadesinin alındığını ifadesinde eski eşimin beni aldattigi tespit ettim diyerek cevap vermiştir. Bana benim şikayetim in ve eski eşimin cevabını hakimin inceleyip kaRar vereceği söyledi.şikayetim de o sahte facebook adresinde yayınlanan fotoların çıktılarını ve şüpheli şahsın bilgilerini verdim.şuanda ve sonrasında ne yapmam gerekiyor. Bu facebook hesabını başka davalar
  a delil olaRAk sunuyor.tesekkurler

  1. Av. İlker Atamer

   Sibel Hanım, bilişim suçlarına ilişkin soruşturma ve davalarda dijital delillerin niteliği ve yorumu tüm soruşturmanın veya kovuşturmanın seyrini değiştirebilmektedir. Eğer uzman bir bilişim avukatı ile hareket ederseniz hem hakkınızdaki soruşturmaların lehe sonuçlanmasını sağlayabilir hem de eski eşinizin sorumluluğunu gündeme getirebilirsiniz. Aksi takdirde hakkınızda kamu davası açılma riski olduğu gibi bunun tazminat da dahil başka davalarda aleyhinize kullanılma ihtimali bulunmaktadır.

 2. Emin

  İyi günler bir konu hakkında bilgi almak istiyorum. Facebookta birileri yada birisi tarafından 12 gün boyunca aldatıldım. Yani gerçek sandığım profil sahteymiş. Bilişim suçlarına durumu anlatsam hesap bulunabilir mi ? Tek ben de değil bir çok kişiyi aynı şekilde sahte hesapla kandırmış . İnsanların duygularıyla oynamak ve onları gerizekalı durumuna düşürmek suç mu ? Cezası var mı ?

  1. Av. İlker Atamer

   Facebook’ta bir profilin sahte olması tek başına suç teşkil etmez. Ancak kasten başkası adına açılmış bir profil söz konusu ise veya profilde başkasına ait fotoğrafların ya da videoların yayınlanması veya hile yolluyla maddi çıkar sağlanması söz konusu ise bilişim suçu işlendiği söylenebilir.

 3. Fatih

  iyi günler bi konu hakkında bilgi almak istiyorum Facebook’ta bir hesaptan başka birisine ait fotoğraf Yada video paylaşımı yapılması suç mudur bununla ilgili suç duyurusunda bulunmak için nasıl bir yol izlenmelidir ben bu suç duyurusunu kimse duymadan halledebilirmiyim

  1. Av. İlker Atamer

   Paylaşılan içeriğin niteliği bilişim suçunun oluşup oluşmamasında önemli bir kriterdir. Kamuya açık bir alanda çekilmiş ve özel hayata dair unsur taşımayan alelade bir fotoğrafı paylaşmak tek başına suç oluşturmayabilir ancak özel hayat niteliği taşıyan ya da başkası adına açılan sahte bir facebook hesabını inandırıcı kılmak adına bir fotoğraf ya da benzer içerik paylaşımı yapıldıysa suç oluşabilir. Özellikle bilişim hukuku gibi teknik bir alanda hızlı ve net sonuç almak isterseniz mutlaka bilişim avukatı olarak uzmanlaşmış bir avukatı ile çalışmanızı öneririm.

 4. berna

  Merhaba.yaklaşık 1 yildir ffarkli farklı arkadaşlık sitelerinde numaram dağıtılmakta ve numarayı alanlar tarından aranmaktayim.ilgili sitelere mail atarak durumu anlattim.ancak degisik hesaplar açılıp numaram bazende ismim ve yaşadığım ssehir bilgileri verilmekte.bu durumda ne yapmam nasil bir yol iizlemem gerek.tesekkurler

  1. Av. İlker Atamer

   Rızanız dışında size ait kişisel verilerin internet ortamında paylaşılması hukuka aykırıdır ve bilişim suçu niteliği taşır. Bu konuda yapabileceğiniz en uygun hukuki başvuru yolu 5651 sayılı kanun çerçevesinde içerik çıkartılması prosedürür başlatmanızdır.

 5. Ercan

  Tanıdıgım biri tarafından facebook tan agır hakaret içeren küfürler ve ölüm tehdidi mesajı aldım beni vuracagına dair önce ciddiye almadım cevap bilevermedim şimdi ise korktugumu düşünüyor karşılaştıgımızda tahrik ediliyorum ve yaptıgı şeyi tanıdık cevreme ifşa ediyor daha önceden yatarı olan suc işlemiş bi şahıs şimdi şikayette bulunup ceza almasını istiyorum iyi bir ders vermek adına ne yapmamlazım yaptıgı şeyin sucu varmı ?

  1. Av. İlker Atamer

   Bilişim suçu olarak internet yoluyla işlenen tehdit suçlarında tehdit fiilinin gerçekleştiğini gösteren delilleri temin ettikten sonra şikayet başvurusu yapabilir hatta devletten koruma dahi talep edebilirsiniz.

 6. Elif

  Mrb adımıza açılan sahte instagram Hesabını açan kişinin isim ve bilgilerine ulaşmamız sizce mümkünmüdür yaklaşık bir senedir bekliyorum ve durum hala soruşturma aşamasında daha önce sonuca ulaşılmış böyle bir dava ile karşılaştınız mi paylaşırsanız sevinirim

  1. Av. İlker Atamer

   Elif Hanım, sahte facebook, twitter veya instagram hesapları üzerinden suç işlenmesi halinde faillere ulaşılmasını biz bilişim avukatları için zor değildir.

 7. rukiye

  mrb ben şöyle bi olayla karşılaştım facebookta paylaştığım bi fotoğrafı bi başkası kendi duvarında paylaşmış bu beni inanılmaz rahatsız etti benim bu fotoyu o sayfadan kaldırttırabilmem için ne yapmam lazım izlemem gereken yol nedir???

  1. Av. İlker Atamer

   Eğer facebook sitesinin kendi iç kuralları çerçevesinde başvuru yapıp sonuç alamıyorsanız bir bilişim avukatı ile temasa geçerek gerek söz konusu içeriği kaldırtmanız gerekse içeriği yayınlayanı tespit ettirmeniz mümkündür.

 8. Ahmet

  İlker bey merhaba ben bir arkadaşıma şaka mahiyetinde mail ve facebook aldım ama 1 nisanda geri verdim 1 nisan şakası dedim. Ama o beni mahkemeye vermiş ve karakoldan hat babamın üstüne olduğu için ifadeye çağırdılar arkadaşım bugün şikayetini geri almak için dilekçe gönderdi acaba şimdi ne olacak mahkeme açılacak mı? mahkeme açılınca herhangi bir ceza alma olayı olur mu? Şimdiden çok teşekür ederim

  1. Av. İlker Atamer

   Hangi suçtan dava açıldığını belirtmemişsiniz ancak eğer özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan dava açıldıysa şikayetin geri çekilmesi davayı düşürmeyecektir. Suçtan beraat etmek için ceza ve bilişim hukuku konusunda uzman bir avukatın desteğine başvurmanız uygun olacaktır.

 9. Selin

  İlker Bey Merhaba benim 1 yıldır facebook hesabım çalınmıştır. Kaç kere uğraştım fakat hesabı kurtaramadım ve şu anda kullanılmakta ve benim ismim ve fotoğraflarım var bu durumda ne yapmalıyım ? Teşekkürler.

  1. Av. İlker Atamer

   Facebook hesabının çalınması olarak nitelediğiniz fiil, hukuki anlamda “Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Girme” ve “Bilişim Sistemini Engelleme veya Bozma” suçu teşkil etmektedir. Eğer facebook hesabınız sizin için uğruna avukatlık masrafı ödeyecek kadar önemliyse bir bilişim avukatının kapısını çalabilirsiniz. Eğer hesap sizin için o kadar önemli değilse Facebook sitesinin kendi iç mekanizmasını kullanarak hesabınızı geri almaya çalışabilirsiniz.

 10. Mustafa

  Merhabalar 12 yasinda kiz yigenim var bir kisi facebook uzerinden sahte hesaplarla surekli taciz ve tehdit kufurlu mesajlari atiyor telefon numarasini bulmus ve dagitmakla tehdit ediyor tehdit iceren mesaj atiyor telefonuna gece yarisi cocuk buro amirligine sikayette bulunduk ama ceza almaz pek umutlanmayin dediler sizce hangi yolu izlemeliyiz sonucda taciz edilen 12 yasinda bir cocuk

  1. Av. İlker Atamer

   İnternet üzerinden işlenen taciz ve benzeri suçlarda failin yakalanması mümkündür. Bunun için bilişim hukuku uzmanı bir avukatla çalışmanız gerekiyor.

 11. mevlüt

  Merhabalar benimde bi sorum olacak cevap verirseniz cok sevinirim. . Birisi facebook’ma girip eşimin resmini yükleyerek üstüne aşağılayıcı şeyler yazmistir arkadaş listedemdeki herkes bunu görmüştür bu durumda ne yapabilirim yardim edilir misiniz..

 12. büşra

  Merhaba. 17 yaşındayim. Gecen sene bi kiz arkasim bana mustehcen bir fotografini atmisti fakat ben onu silmeyi unuttum. Sabah arkadasim benim haberim olmadan fotografi whatsapp yoluyla kendine atmis ve fotograf boylece yayildi ayrica fotografi kullanarak facebookta fake hesap acilmisti. Hesabi acanlar mahkeme yoluyla bulundu zaten. Ama fotografi benden alan cocuk ifadesinde benim ona attigimi soyluyor. Sorum şu mahkemede telefon kayitlari cikar mi ve ben ceza alir miyim?

  1. Av. İlker Atamer

   Eğer yargılama sonucunda özel hayata dair paylaşım yaptığınız ortaya çıkar ve sabit görülürse hakkınızda savcılığa ihbarda bulunulabilir. Bu konu mağdurun ve mahkemenin takdirindedir.

 13. Zuhal

  Slm benim sormak istediğim konu bir yakınım benim whatsapp kişisel yazışmalarımı(eşimle olan yazışmalarımı belirtmek isterim) benim haberim ve iznim olmadan ele geçirmiş ve üçüncü şahışlarla dahi paylaşmıştır. Üstelik bunu bana karşı tehdit ve şantaj olayı olarakta kullanmıştır. Aille ve özel hayat gizliliğimi tamamen ihlal etmiş ve etmeye belkide devam ediyordur. Ben ne yapabilirim bu konuda yardımcı olur musunuz?

 14. Uğur

  Merhaba,
  Acı ama gerçek ki twitter hesabım üzerinden yanlış anlamam nedeniyle “kişiye hakaret, suç işleyen birini övmek” suçu işledim. Daha sonra özeleştiri yapmam bunları düzelmiyor elbette. Benim sormak istediğim, mobil internet ile twitter uygulamasına giriyordum. Hesabı tamamen sildim. 30 gün içerisinde almazsam tümüyle silinecek. Kişinin kendisi yada takipçileri tarafından muhtemelen şikayet edilmişimdir. Aradan 1 hafta geçti. E devlet uygulamasından adıma kayıtlı dava olmadığını görüyorum. Tabiri caizse endişe ve korku yaşıyorum. İp adresini tespit edebilme imkanları ne derecededir? Teknik konularda bilginizi paylaşır mısınız? Teşekkürler..

  1. Av. İlker Atamer

   Hakkınızda ceza soruşturması varsa bunu e-devlet sitesi üzerinden görme şansınız yoktur. Twitter sitesi IP adresi paylaşmı yapmasa da başka delillerle suçun ispatı mümkündür.

 15. murat ozturk

  Merhabalar benim ayrilmak uzere oldugum esim,benim mail adresimi ve beraberinde facebook hesabimin sifrelerini ele gecirmis,bu facebook hesabindan benim kisisel bilgilerim ve fotografimla kiz arkadasimla sanki benmisim gibi konusup,bu konusmalarimizin ciktilarini alip kiz arkadasima,aile ve yakinlarima vermis,bosanma mahkemesinede bu konusmalari ben yamisim gibi delil olarak sunmus.savciliga suc duyurusunda bulunacagim,bunun tespit imkani varmidir,cezai yaptirimi ne olur saygilar

  1. Av. İlker Atamer

   Eğer eşinizin aleyhinize delil oluşturmak amacıyla facebook hesabınıza hukuka aykırı giriş yaptıysa kuşkusuz bu bir bilişim suçudur. Ancak sahte facebook profili oluşturmak tek başına suç teşkil etmemektedir.

   1. murat ozturk

    İlker bey,facebook ve facebook mail hesabini ele gecirmis,benim adimi ve bilgileri kullanrak,kiz arkadasimla sanki benmisim gibi onunla konusmus,kiz arkadasim ben sanarak ozel konusmalar yapmis,esimde bu konusmalarin ciktilarini alip,es dosta dagittiktan sonra,mahkemeye delil olarak sadakatsizlik ornegi olarak kullanmis,bu konusmalari kendisi benim facebookundan yapmis,benim adima,ben sikayetci olmak istiyorum kendi adima,kiz arkadasimin sikyetci olabilmesi mumkunmu,hangi kanun maddelerince sikayetci olabiliriz

    1. Av. İlker Atamer

     Eşinizin Facebook hesabınıza izinsiz giriş yapması başlı başına bir bilişim suçu teşkil eder. Ayrıca eşinizin kendi yaptığı yazışmaları sizin yazışmanız gibi mahkemeye sunması da hukuka aykırı hatta suç teşkil eden bir eylemdir. Eğer bilişim ve boşanma alanında uzman bir avukatla çalışırsanız mevcut durumu lehinize çevirebilirsiniz aksi halde eşinizin yaptığı manipülasyonu ispat etmeniz ve mahkemeyi inandırmanız çok zor olacaktır.

 16. Hakan Öztürk

  Merhaba N.G. LTD isimli firmamı ve bu şirketin sahip olduğu ancak kendi ismimi taşıyan bir eğitim firmasını beraberinde devrettim (sattım) satış sözleşmesinde N.G. LTD yi satın alan kişilerin esas amaçlarının eğitim firmasını satın almak olduğu için LTD. yi alarak eğitim firmasını da direkt olarak sahibi oldular. Satış protokolünde de bu eğitim firması ile ilgili kullanılması kaydı ile ismimi taşıyan reklam mecralarının bir yıl süreyle kullanılabilmesi konusunda yetki verdim. ve hepsini de kullanmaları için devrettim. Bunların içinde direkt konu ile ilgili internet siteleri de mevcut. Ancak bu sıralarda benim ismimi taşıyan başka bir özel domain vardı ve ben ne iş yapsam bu konuda bu siteyi kullanırdım sonu “com” ile bitiyor. Satış sırasında bu Domain’i eğitim kurumu için de kullanıyordum. Bu arada satış sözleşmesinde bu site ve domain ile ilgili hiçbir anlaşma ve yazı yok. Satıştan sonra eğitim kurumu benim ismimi taşıdığı için iyi niyetle bu siteyi aylarca kolay geçiş olsun diye kullandırdım. Ve günün birinde artık kendi işlerime de lazım olduğu için domaini haber vererek durdurdum. Hiçbir şekilde şifrelerini zaten vermemiştim. ve zaten bu domain şirketin olsa sonu com.tr ile biterdi ve kayıtlarda olurdu. Şimdi bana ceza davası açtılar şifreleri kırmak bilişim sucu işlemekten. sitenin kullanımını engellemekten… Bu arada bilirkişi tutmuşlar o da şirket bir bütün olarak satılır bu domain de ayni ismi taşıdığı için şirketindir diyor. tamamen kanımca mesnetsiz bir yaklaşım. Şimdi sorum şu; Ben şirketin malvarlığında gözükmeyen ancak sadece ismimi taşıdığı için tamamen bana ait ve şifrelerini hiçbir zaman vermediğim bu domain konusunda suç mu işledim. Eğer öyle ise ismimi taşıyan her şey onların mı? Uzantısı com olan ve hiçbir şekilde kimseye vermediğim bu özel domainim ile ilgili bir suç alırsam bunun cezası nedir? Şimdiden Teşekkür ederim

  1. Av. İlker Atamer

   Yapmış olduğunuz sözleşmeyi incelemeden ve türm detayları bilmeden kesin yorum yapmak zor ancak anlattıklarınızdan yola çıkarak şunu söyleyebilirim: eğer sözleşmede alan adının devrine ilişkin açık bir madde yoksa ve alan adını alıcıya devretmediyseniz ve alan adının whois kaydında alıcının adı veya ünvanı hiç gözükmediyse bir başka deyişle alan adı kesintisiz şekilde adınıza kayıtlı kaldıysa burada atılı olan bilişim suçunun işlendiğinden söz etmek mümkün değil. Ancak Türkiye’deki adalet sisteminin durumu ve adalet dağıtmaya çalışan personelin bilişim alanındaki bilgisi hesaba katıldığında eğer beraat etmek istiyorsanız mutlaka bir bilişim avukatı ile çalışmanızı öneririm.

 17. Kenan

  Sayın Avukat Bey Merhaba,

  Bir internet sitesi üzerinde güvenlik açığı bulmak için test yapmak bilişim suçuna girer mi? Ama internet sitesi kesinlikle zarar görmüyor ve herhangi bir sistemine erişim sağlanmıyor. Teşekkürler. Saygılar.

  1. Av. İlker Atamer

   Söz konusu güvenlik açığı testini ilgili sitenin sahibinin rızasıyla yapıyorsanız ve suç kastı ile hareket etmiyorsanız kuşkusuz suç işlendiğinden söz etmek mümkün olmaz. Ancak burada önemli olan site sahibinin bilgisi ve onayı dahilinde bu işlemi yaptığınızı ispat edebiliyor durumda olmak….

 18. sude

  ben 13 yaşındayım avukat bey beni facebookumda bir arkadaşım beni tehdit ediyor fotolarımı photoshoplayıp herkeze dağıtıırım diyor ne yapmalıyım

  1. Av. İlker Atamer

   Tehditlere asla boyun eğmeden ve anne ve babanızla yaşadığınız sıkıntıya paylaşarak derhal bir bilişim avukatı ile iletişime geçmelerini sağlamanız uygun olur.

 19. ÖZLEM

  facebook kullanırken çok yakın bi arkadaşım bana mesaj atarak internetten bir vazo aldığını ödeme yaptığını ama onay kodu lazım olduğunu söyledi.telefonum serviste dedi benim telefon numaramı istedi bende verdim .şimdi sana mesaj gelecek ewet yaz gönder onay kodunuda bana bildir dedi ve ben herşeyi kek gibi yaptım bana gelen mesajda paymodan bir onay kodu geldiği ve onaylamam içinde ewet yazmam gerektiği belrtildi.ama çok kısa bir sürede anladımki mobil ödeme yapmışım ve 99.99 tl hattım üzerimden kesilmiş.arkadaşıma ulaştığımda ise bunu kendisinin yapmadığını hesabının calındığını ve pek çok kişiyede aynı olayı yaptıklarını söyledi. napmam lazım?

  1. Av. İlker Atamer

   Öncelikle mobil çekim yapan firmadan ya da GSM operatörünüzden para iadesi talebinde bulunabilirsiniz. Sonuç alamazsanız ve kasıtlı bir dolandırıcılık söz konusu ise savcılığa ihbar ve şikayette bulunma hakkınız mevcut.

 20. UMUT ER

  Ben 1 gün önce online bir oyun sitesinden bir hesap sattım. Satacağım şahıs Paypal ile banka hesabıma parayı transfer edeceğini ve ardından bana faturasını göstereceğini söyledi. Ardından şahıs benim hesbıma parayı gönderdiğini söyledi ve bende mecburi olarak hesabıma para yatırıldığını düşünerek Bunu onayladım ardından şahıs Paypal sitesinden para göndermek için gerkeli bilgilerimi aldı ve bu bilgileri sahte faturasında kullandı. Burada şahısın yapığı suç SAHTE FATURA İLE DOLANDIRICILIKTIR. En yakın bilişim suçlarına suç ihbarı yapsam davada haklı çıkmam büyük mü ?

  1. Av. İlker Atamer

   Eğer failin sizi aldatmaya yönelik sözlü veya yazılı beyanlarını ve uğradığınız maddi zararı ispatlayacak delilleriniz varsa tabii ki yalaş başvuruda bulunmanız durumunda netice alabilirsiniz.

 21. SibelÇ

  Merhaba avukat bey size daha öncede bir soru yöneltmiştim fakat yanıt alamadım yardımcı olursanız minettar olucam.Eşimle ayrılığın eşiğindeyiz.Şidetine ve psikolojik baskısına maruz kalıyorum .Bunun yanında line mesenger ve watsap gibi yerlerden sevgilisiyle konuşuyor.Benim sorum elimde delilim yok bu programlar üzerinden yapılan telefon görüşmeleri ve yazışmaları çıkarta bilirmiyim.Ayrica benden habersiz evimizi satmış boşanma sürecinde mal paylasiminda bu durum nasıl değerlendirilebilir.Şimdiden teşekkür eder çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum

  1. Av. İlker Atamer

   Bilgisayar ve telefon üzerinden yapılan yazışmaların ekran görüntüsü, yazıcı çıktısı hatta fotoğrafı dahi delil niteliği taşımaktadır. Eşinizin salt mal rejiminden doğan yükümlüğünden kurtulmak adına mal varlığını elden çıkartması durumundan söz konusu mallar tasfiyede dikkate alınacaktır. Ancak bunun için zamanışımı süresi bulunduğundan boşanmaya kesin karar verdiyseniz bir an önce dava açmanızda fayda var.

 22. Nehir

  Kolay gelsin. Bir konu hakkında bilgi almak istiyorum. Yaklaşık 3 haftadır sahte bir e-posta adresinden özel hayatımı deşifre etmeye yönelik tehtid mesajları alıyorum. Şahıs sürekli üzerimde psikolojik baskı kurmaya çalışıyor. Kim olduğu bilmiyorum. Tahmin de edemiyorum. Çünkü söylediği biröok şey uydurma. Bu konu bir siber suç mudur. Nereye şikayet edebilirim. Şikayet edersem. Kişi tesbit edilebilir mi. Bu süreç ne kadar zaman alır. Şimdiden teşekkürler

  1. Av. İlker Atamer

   Bu tür tehdit ve şantaj içerikli suçlarda faili durdurmanın tek yolu yasal işlem başlatmaktır. Tecrübemizle sabittir ki bu tür suçlarda sessiz kalmak faili daha da cesaretlendirmekte ve eylemlerinin niteliğini ve niceliğini artırtmaktadır.

 23. hakan

  Merhabalar.
  Sirket icin kullandigim. Sirkete ait mail hesabima girilmis ve sahsima ait bilgiler alindigini dusunuyorum. Tespiti mumkunmudur. Bunu yapanlara ne tur bir ceza verilir. Bilgilendirirseniz sevinirim. Saygilarimla.

  1. Av. İlker Atamer

   Bir email hesabına hukuka aykırı yollardan girilmesi bilişim sistemine girme suçu oluşturur ve bu suçun cezası da 1 yıla kadar hapis ya da para cezasıdır. E-mail hesabına giriş yapıldıktan sonra emaillerin okunması halinde ayrıca haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu da gündeme gelebilir.

 24. Zeynep

  Merhaba.Bu sene girdiğim ygs ve lys sınavında Türkiyede tm’de 10 ve 14 bininci oldum.Tercih dönemi geldiğinde tercihlerimi puanına uygun olarak yaptım.AİS ŞİFREM birileri tarafından çalınnıp hukuk tercihim Bingöldeki meslek yüksekokulu ile değiştirilmiş.Hayatımın şokunu yaşadım üstelik bu okul benim ygs puanımdan 136 puan düşük ve en üstte.Bunu yapan birini tahmin ediyorum.Şikayetçi olacağım.Başkası tarafından değiştirildiği açık çünkü son güncellemesi tercihin bitmesine yarım saat kala.Ben o saatte girmedim.Nereye başvurmam gerekiyor?Lütfen yardımcı olun.Ösym tercihlerimi değiştiremeyeceğimi söylüyor.Resmen hayatımla oynandı.Dilekçe yazıp ösym ankaraya yolladım.Ayrıca ösym’nın yaptığı hukuksuzluk değil mi?

  1. Av. İlker Atamer

   Eğer bir başkası sizin şifrenizle sizin adınıza üniversite tercihi yaptıysa savcılık kanalıyla failin hem bulunmasını hem de işlemiş olduğu bilişim suçundan dolayı cezalandırılmasını sağlamanız mümkün. Ancak ÖSYM salt bu iddianızı dikkate alarak işlem yapmayabilir ve muhtemelen savcılık soruşturması veya kamu davası açıldığına dair resmi bir belge sunmanızı bekleyebilir. Dolayısıyla bir hak kaybına uğramamanız açısından hiç vakit kaybetmeden bir bilişim avukatı ile çalışmanızı öneririm.

 25. Neslihan

  Merhaba İlker Bey,
  Tarafıma instagram üzerinden fotoğraflar ve tehdit, şantaj, hakaret, küfür içeren mesajlar gönderilmektedir. Kim olduğuna dair elimizde bazı kanıtlar olmasına rağmen, somut bir kanıt bulunmamaktedır. Savcılık instagramdan mesaj atan kişisinin tespit edilmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Yaklaşık 2-3 aydır mesajlar devam etmektedir. Psikolojik açıdan çok zarar görmekteyim. Mesaj atan kişiye ya da IP adresine ulaşmak, bu kişiyi bulmak mümkün müdür?

  Teşekkürler,

  1. Av. İlker Atamer

   Instagram sitesi tüm suçlarda olmasa bile TCK’da tanımlı bazı suçlarda adli müzaheret yoluyla IP bilgisini savcılık ve mahkemelere verebilmektedir. Ayrıca IP adresi olmasa dahi başka bir takım yan delillerle de süpheliye ulaşmak mümkündür.

 26. Meltem

  Merhabalar birinin numarasını internet üzerinden dağıtmanın suçu nedir ne gibi cezalar alınmaktadır?

 27. Ahmet can

  Slm gay sayfasında biriyle konuşmak suçmudur ben sayfada biriyle msj lastik daha sonra bu kişi kendisinin siber suclarda komser olduğunu söyledi hakkımda sorusturma acilacakmis sizce buna ne kadar inanmaliyim ve napmaliyim

  1. Av. İlker Atamer

   Kişilerin salt cinsel tercihleri hiç bir şekilde suç teşkil etmez. Söz konusu iddia dolandırıcılık veya şantaj suçu kapsamında sizi korkutarak para tahsil etmek amacıyla söylenmiş olabilir, ciddiye almayınız.

 28. Melisa

  Merhabalar, kullanmakta olduğum Instagram hesabım bir şekilde ele geçirilmiş ve benim kullanıcı adımı kullanarak, insanları dolandırıyorlar. Bu durumda o hesabı şikayet etmeme rağmen hakkımda yazılanlara devam ediyorlar. Bu durumda ne yapmam gerekiyor? Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler,

  1. Av. İlker Atamer

   Eğer isminiz kullanılarak dolandırcılık suçu işleniyorsa bir önce bir bilişim avukatı vasıtasıyla yasal işlem başlatmanızda büyük fayda var. Yasal işlemi şimdiden başlatırsanız isminizin başkaları tarafından kullanılması sebebiyle şüpheli pozisyonuna düştüğünüzde bu başvuruyu sizi temize çıkaracak bir delil olarak kullanabilirsiniz.

 29. Serdar Yalçın

  Fecebook sayfamdan bazı devlet görevlileri hakkında sert eleştiriler yaptım. Ancak isimlerini bile tam yazmadım. Bilgisayar çıktıları delil olarak gösterilerek hakkımda dava açıldı. Bu bilgisayar çıktılarından başka delil yok. Bu durum mahkumiyet için yeterli midir. Fecebook İP verir mi saygılarımla…

  1. Av. İlker Atamer

   Bu tür internet üzerinden hakaret suçlarında dava sonucunda ne olacağı sadece dosyadaki delillere değil aynı zamanda bir bilişim avukatı ile çalışıp çalışmadığınıza bağlıdır. Eğer hakkınızda açılan davayı önemsiyorsanız vakit kaybetmeden bir bir bilişim avukatının kapısını çalın.

 30. mustafa

  Merhabalar, eski bir bayan öğretmenime ait bir fotoğrafı, bir arkadaşının herkese açık olan instegram hesabında görerek ekran fotoğrafını çektim ve yağlı boya portresini yaptırmak üzere bir ressama verdim ve tablo yapıldı. çok iyi bir sürpriz olacağını çok hoş karşılayacağını düşünürken portrenin resmini çekip hocam gönderdim ve kısabir mektup yazarak bana yapmış olduğu iyiliklerden dolayı şükran borçlu olduğumu ve bu yüzden kendisinin portresini yaptırdığımı anlattım ama umduğumun tam tersi bir tepkiyle karşılaştım. yapmış olduğum bu eylemlerde suç teşkil edecek bir durum var mıdır merak etmekteyim. bu konuda bilgi verirseniz memnun olurum.

  1. Av. İlker Atamer

   İçerik olarak müstehcen olmayan ve hakaret unsurları taşımayan sıradan bir portre resmi yapmak veya yaptırmak tek başına herhangi bir bilişim suçu ya da başka bir suç teşkil etmez.

 31. S.Demir

  Merhabalar. Ben eski sevgilimin bilgisayarıma casus yazılımlar yükleyip, maillerim, şifrelerim, kullandığım sosyal medya hesaplarım ve diğer şahsi bilgilerimi izinsiz ele geçirdiğinden şüpheleniyorum. Bilgisayarımı uzman bir şirkete götürüp bunu ispatlamam halinde açacağım davanın cezai yaptırımını sormak istiyorum. Ve bu cezanın daha da caydırıcı nitelikte ağırlaştırmam için başka ne gibi deliller sunmam gerekiyor?
  Cevap için şimdiden teşekkürler.
  Haberleşmek üzere.

  1. Av. İlker Atamer

   Bilişim hukuku alanında uzman bir hukuk bürosu olarak bilgisayar ve disk analizi konusunda da teknik ekibimizden destek alabilirsiniz. Yapılan incelemede eşiniz tarafından yüklenmiş zararlı yazılımlar tespit edilirse bilişim suçu nedeniyle eşiniz hakkında ceza davası açılabilir.

 32. tarık

  Merhaba ben messenger üzerinden sahte bir hesapla görüşme yaptım. Uygunsuz görüntüm onlar tarafından kaydedildi. Daha sonra tehdit mesajları aldım. Muhtemelen yabancı bir ülkeden yönetiliyor. Ne yapmalıyım. Selamlar

 33. Aty

  Merhaba..benim ismim soyismim be fotografimla iznim ve bilgim disinda sahte hesap acilmis sosyal ag uzerinde..ne yapabilirim ? Yardimci olursaniz cok sevinirim..

 34. Ahmet

  Saygılar dilerim avukat bey
  15 yaşındayım dikkate alırsanız sevinirim internette izlemiş olduğum bazı uygunsuz ve müstehcen videolar oldu. Zannediyorum suçum yok ama bilgi vermenizi isterim saygılar tekrardan …

 35. mustafa

  sosyal medyada bir kişin fotoğraflarını rızası olmadan kaydetmek depolamak suçmudur ? suç ise bu cezai işlem fotoğrafı depolanan her kişi başınamı uygalınır.

  1. Av. İlker Atamer

   Kişisel veri niteliğindeki fotoğrafların, fotoğraftaki kişinin rızası olmaksızın kaydedilmesi her kişi bakımından ayrı ayrı suçtur.

 36. A.Özt.

  Merhaba. Bi sorum olacaktı da,Bir arkadaşımın evine internet aldım hat benim adıma idi,Servis sağlayıcısından alırken benim kimliğim ile alındı elbette lakin verilen diğer bilgilerde arkadaşın numarası ve e posta adresi vardı, 1.5-2 ay kadar hat benim üzerime idi ancak ikametgahım ve kaldığım yer onun kaldığı (aynı zamanda internetin bağlandığı adres) yerden farklı idi. Şimdi hattı devir ettim 1-2 gün önce başka birine, kendi telefonumla dahi bağlanmadım o evdeki internete, kendilerine ait telefon bilgisayarla bağlandılar. Ve üniversite öğrencisiyim ben. Herhangi bir suç işlenmişse bunu nerden bilebiliriz ve hangi suçlar işlenmişse bu bana dokunabilir eğitim hayatımın bitmesine sebep olabilir mi olursa da hangi durumda bitmesine sebep olur, hapis cezası gibi veya para cezası alır mıyım? Tek yanlışım IP’nin bana ait olması onun dışında hiçbir şeylede alakam ilgim yok. Bu konuda beni anlatırsanız çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim.

  1. Av. İlker Atamer

   Uygulamada başkasına ait internet hattı üzerinden işlenen bilişim suçlarına sıklıkla rastlıyoruz. Hakim ve savcıların çoğu bu tür teknik konularda çok fazla bilgi sahibi olmadığı için maalesef çoğu zaman tek başına IP bilgisini kesin delil sayıp mahkumiyet kararu verebiliyor. Bu itibarla hakkınızda böyle bir bilişim suçu soruşturması veya bilişim davası varsa ve IP adresiniz dosyaya delil olarak sunulmuşsa teknik uzmanlığı olan bir bilişim avukatı ile çalışmanız gereklidir. Aksi halde mahkumiyet kararı almanız olasılık dahilindedir.

 37. filiz

  merhabalar iyi çalışmalar dilerim. benim küçük bir sorum olcaktı. Vatana Millete Bayrağımıza Şehitlere vs. hakaret yada küfür eden bi insan nereye şikayet edilir ve alacağı cezanın hükmü ne olur çok merak ediyorum aydınlatırsanız sevinirim şimdiden teşekkürler…

 38. Mert

  Ben hiçbir şekilde telefonumu kimseye vermedim ve mesaj atmadım ama telefonumdan mesaj atılmış gözüküyor bunun yapılabilmesi mevcutmudur yapan kişi operatör müsteri temsilcisi ? Bizim atılmayan mesajları atıldı olarak gösteriyor ve delil sunuyor haksız yere .
  operatörden bakıldığında mesaj gönderilmiş gözüküyor? Atılmayan bir mesaj için yargılanıyoruz lütfen yardımcı olursanız seviniriz.

  1. Av. İlker Atamer

   Bir takım özel bilgisayar yazılımları vasıtasıyla istenilen herhangi bir numara üzerinden sms gönderilmesi teknik olarak mümkündür. Bu tür bir bilişim suçu şüphesi altındaysanız bu konuda uzman bir bilişim avukatından hukuki destek alabilirsiniz.

 39. Mehmet

  Merhaba benim açtığım bir boşanma davam var bunun karşılığında karşı tarafça internette bir arkadaşlık sitesinde benim telefon numaramın olduğu bir sürü sayfa çıktısı alınarak mahkemeye delil olarak sunulmuş. ama bunları ben yazmadım bu konuda nasıl bir yol izlenebilir? bunu benim yazmadığım nasıl anlaşılır ya da bunu nasıl ispat edebilirler?

  1. Av. İlker Atamer

   Aleyhinize sahte dijital deliller üretildiyse bu durumda bilişim alanında uzman bir boşanma avukatı olarak bize ulaşırsanız hukuki destek alabilirsiniz.

Yorum Yaz

error: Kopya koruması!