+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

bilişim suçları

Bilişim Suçları

Bilişim suçları veya diğer ismiyle siber suçlar genel olarak bilişim sistemleri yoluyla ve/veya internet üzerinden işlenen suçlardır. Bu itibarla bir suçu bilişim suçu haline getiren unsur, suçun bir bilişim sistemi (bilgisayar, akıllı telefon vs) yoluyla işlenmesidir. Bilişim suçunun genel tanımı bu olmakla beraber, Türk Ceza Kanunu’nda “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında ise bilişim sistemlerinin veya bilişim sistemi içindeki verilerin hedef alındığı bazı suç tipleri ile banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları düzenlenmiştir.

Bilişim Suçu Nelerdir

Genel bilişim suçu, bilişim sistemlerinin vasıta olarak kullanıldığı her türlü suç tipini ifade eden bir kavramdır. Örneğin şantaj suçu internet üzerinden işlenmişse bu da bir genel bilişim suçu kapsamında olacaktır. Aynı şekilde internet yoluyla hakaret, bilişim sistemleri vasıtasıyla dolandırıcılık ve online şantaj gibi bilişim sistemleri yoluyla işlenen ama doğrudan bilişim sistemini veya içindeki verileri hedef almayan suçları “genel bilişim suçu” olarak adlandırıyoruz.  Bilişim sisteminin veya bilişim sistemindeki verilerin doğrudan ve özellikle hedef alındığı suçlara ise “özel bilişim suçları” adı veriyoruz. Bilişim sistemine girme suçu, bilişim sisteminin işleyişini bozma, bilişim sistemindeki verileri değiştirme veya yok etme gibi suçlar bu kategori altında yer almaktadır.  Yargıtay da verdiği çeşitli kararlarda bakımından “doğrudan” ve “dolaylı” olmak üzere bilişim suçlarını kategorileştirmiştir. Ancak bu tasnif yerine “özel” ve “genel” ayrımının daha doğru olduğu kanaatindeyiz. Zira, “doğrudan bilişim suçu” olarak anılan suç tiplerinde fail spesifik olarak, özel olarak bilişim sistemini ya da içindeki verileri hedef almaktadır.

bilişim suçları

I- Genel Bilişim Suçları

Genel bilişim suçları, TCK’nın “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında düzenlenmemiş olan, dolayısıyla doğrudan bilişim sistemini ya da içindeki verileri hedef almayan ancak bilişim sistemlerinin suçun işlenmesinde araç olarak kullanıldığı suçlardır. Bilişim sistemlerinin işlenmesinde araç olarak kullanıldığı internet yoluyla hakaret, internet yoluyla şantaj, internet dolandırıcılığı, özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal, müstehcenlik, marka hakkına online tecavüz, kişisel verilerin kaydedilmesi ve ele geçirilmesi ve benzeri suçlar bu kategoriye girmektedir. Ayrıca internet suçları olarak adlandırılan ve internet yoluyla hakaret suçu gibi bazı suç tipleri de yine bu kapsamdadır.

II- Özel Bilişim Suçları

Özel Bilişim Suçları olarak adlandırdığımız suç tipi TCK madde 243 ve 244’te düzenlenmiş olan ve bilişim sistemi ile bilişim sistemindeki verilere yönelik olan suçlardır. Özel bilişim suçlarına bu anlamda ikiye ayırarak incelemek mümkündür. Suçun hedef aldığı şey, veriler değil doğrudan doğruya bilişim sisteminin kendisidir.

A. Bilişim Sistemine Yönelik Suçlar

1. Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Girme

TCK madde 243’te düzenlenmiş olan bilişim sistemine hukuka aykırı girme suçu, bilişim sistemine girme hak ve yetkisi olmayan failin bilişim sistemine giriş yapmasıdır. Bilişim sistemine hukuka aykırı şekilde giriş yapılması için mutlaka bilişim sisteminin şifresinin kırılması ve çeşitli yollarla aşılması şart değildir. Failin şifresini bildiği bir bilişim sistemine izinsiz şekilde girmesi de suçun oluşması için yeterlidir.

2. Bilişim Sistemini Engelleme veya Bozma

Bilişim sistemini engelleme veya bozma, TCK madde 244/1’de düzenlenmiş olan bilişim suçu tipidir. Bilişim sistemini engelleme veya bozma suçunda, fail bilişim sisteminin çalışmasını ve işlevselliğini çeşitli yollarla devre dışı bırakmakta ve bilişim sisteminin işleyişini durdurmaktadır. Bu suç tipi, mala zarar verme suçunun özel bir tipidir.

B. Bilişim Sistemindeki Verilere Yönelik Bilişim Suçları

Bilişim sistemindeki verilere yönelik suçlar TCK madde 244’ün ikinci fıkrasında düzenlemiş olan bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçudur. Ancak birden fazla farklı eylemi tanımlayan bu suç tipinin daha iyi anlaşılması açısından eylemin niteliğine göre bu suçu aşağıdaki türlere ayırabiliriz.

1. Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma

Bilişim sistemi içinde yer alan verilerin kısmen veya tamamen kullanılamaz hale getirilmesidir. Bu suç tipinde veriler tamamen yok edilmemekte ancak verilerin kullanılması imkanı ortadan kaldırılmakta ve verilerden beklenen fonksiyonunun yerine getirilmesi özelliği devre dışı bırakılmaktadır. Kısaca verileri bozma şeklinde ifade edilen bu suç tipinin oluşabilmesi için bilişim sistemindeki verilerin zarar görmüş olması gerekir.

2. Bilişim Sistemindeki Verileri Yok Etme

Bilişim sistemi içindeki verilerin kısmen veya tamamen silinerek yok edilmesidir. Burada verilerin bozulması bir başka deyişle verilerin kullanılamaz hale getirilmesinden farklı olarak verilerin tümden kaybedilmesi durumu söz konusudur. Ancak suçun oluşumu için verilerin bir daha ulaşılmayacak şekilde yok edilmesi veya çeşitli yazılımlarla verilerin kurtarılma imkanının olmaması şart değildir. Verilerin silinmesi tek başına suçun oluşumu için yeterlidir.

3. Bilişim Sistemindeki Verileri Değiştirme

Özel bilişim suçları arasında yer alan bilişim sistemi içerisinde yer alan verilerin kısmen ya da tamamen niteliklerinin veya içeriklerinin değiştirilmesidir. Bu eylem tipinde verilerin silinmesi ya da bozulması söz konusu olmayıp sadece değiştirilmesi mevzu bahistir. Eğer değiştirilen verilerde aynı zamanda bozulma ya da yok olma hali mevcutsa “değiştirme” fiilinden söz etmek mümkün olmayacaktır.

4. Bilişim Sistemindeki Verileri Erişilmez Kılma

Bilişim sistemindeki verilerin bozulmadığı, yok edilmediği veya değiştirilmediği halde bir şekilde bu verilere erişimin kısmen veya tamamen engellenmesi durumudur. Örneğin bir veriye erişimin şifreye bağlanması verilere erişimi engellemeye uygun bir örnektir. Aynı şekilde, verilere erişimi teknik olarak engelleyen diğer durumlar da bu suç kapsamında değerlendirilebilir.

5. Bilişim Sistemindeki Verileri Başka Yere Gönderme

Bilişim istemi içerindeki verilerin kopyalama veya taşıma suretiyle bir başka bir ortama taşınmasıdır. Verilerin taşındığı yerin bir başka bilişim sistemi olması suçun oluşumu için şart değildir. Bir bilişim sisteminde verilerin bir sunucuya taşınması veya bir diske ya da bir başka mecraya kopyalanması verilerin başka yere gönderilmesi suçuna örnek eylemlerdir.

6. Bilişim Sistemine Veri Ekleme

Bilişim sistemindeki verilerin değiştirilmediği veya yok edilmediği ancak bilişim sistemi içinde bulunan mevcut verilere daha önce orada olmayan bir takım yeni verilerin eklenmesi durumudur. Bir bilgisayara veya sunucuya daha önce orada var olmayan bir takım yeni verileri yerleştirmek bu tür bilişim suçlarının en tipik örneğidir.

III. Banka ve Kredi Kartlarına Yönelik Bilişim Suçları

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu TCK’nın “bilişim suçları” başlığı altında düzenlendiğinden doğrudan bilişim suçu niteliğinde bir suç tipidir. Bu suçun diğer adı kart dolandırıcılığı olup, söz konusu suç tipi hakkında daha detaylı bilgi için kredi kartı dolandırıcılığı başlıklı makalemiz incelenebilir.

1. Başkasına Ait Kredi veya Banka Kartını Kullanma

Bir başkasına ait kredi kartı veya banka kartının (atm kartı veya debit kartı) kullanılmasından ibaret bir suç tipidir. Kredi kartı bakımından suçun işlenmesi için kartın fiziki olarak elde bulundurulması zorunlu değildir, kart bilgilerinin kullanılarak çıkar sağlanması da suçun oluşumu için yeterlidir.

2. Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme, Satma, Devretme, Satın Alma veya Kabul Etme

Tamamen sahte bir şekilde kredi kartı veya banka kartı üretme veya üretilmiş bir kredi veya banka kartını satma, devretme, satın alma veya kabul etme şeklinde ortaya çıkan bir suçtur. Suça konu sahte bir banka veya kredi kartının, bir banka hesabı ile ilişkilendirilmesi suçun oluşumu bakımından zorunludur.  Hiçbir banka hesabıyla bağlantısı bulunmayan ve uyduruk bilgilerle üretilmiş bir banka veya kredi kartı buradaki suç tanımında yer alan “sahte banka veya kredi kartı” olarak kabul görmeyecektir.

3. Sahte Bir Banka veya Kredi Kartını Kullanma

Sahte bir kredi veya banka kartının üretilmediği veya sahte olarak üretilmiş bir kredi veya banka kartını satma, devretme, satın alma veya kabul etme eylemlerinin söz konusu olmadığı sadece sahte banka veya kredi kartını kullanmaktan ibaret bir suç tipidir. Kredi veya banka kartının sahte olarak üretilmesi veya üzerinde sahtecilik yapılmış bir kart olması gerekli ve zorunlu bir unsurdur.

bilişim suçu

Bilişim Suçları Cezaları

Türk Ceza Kanunu’nda “bilişim suçları” başlığı altında düzenlenmiş olan farklı suçlara farklı cezalar öngörülmüş ve bazı suç tipleri için de kanunda ağırlaştırıcı sebeplere yer verilmiştir. Bilişim suçlarının cezası 1 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası arasında belirlenmiştir. Ancak bu noktada özellikle TCK madde 244’e değinmek yerinde olacaktır. Zira ceza adaleti bakımından madde metninde sayılan ve birbirinden farklı nitelikte olan eylemlerin tümüne aynı ceza aralığında cezalar öngörülmüştür. Nitekim bir bilişim sistemindeki tüm verilerin yok edilmesi çok ağır nitelikte bir eylem iken bir bilişim sistemindeki verilere ek olarak yeni verilerin eklenmesi ilki kadar ağır sonuçları olan ve ilki kadar zarar verici nitelikte bir eylem değildir. Ancak Türk Ceza Kanunu’nda her iki eylem tipine de aynı ceza baremi öngörülmüştür. Bir örnekle açıklayacak olursak, bir veritabanına girip tüm veritabanını yok eden bir kişi ile veritabanına girip, mevcut veritabanını bozmadan ona yeni veriler ekleyen fail bu madde kapsamında aynı yaptırımla karşı karşıya kalacaktır. Her ne kadar hakimin ceza tayininde takdir hakkı olsa da, sonuç olarak çok farklı sonuçları olan bambaşka eylemlere aynı cezanın öngörülmesi ceza adaleti sistemi bakımından adil değildir.

Bilişim Suçları İhbar ve Şikayet

Bilişim suçları ihbar savcılık veya polis merkezine yapılabilmektedir. İstanbul gibi büyük şehirlerdeki adliyelerde bilişim suçları şikayet için özel savcılık büroları bulunmaktadır. Bilişim suçları teknik yönleri nedeniyle sıradan bir ceza soruşturmasından farklı aşamalar içerebilmektedir. Bilgisayar, telefon ve disklere el konulması, bunlar üzerinde inceleme yapılması ve IP tespiti gibi bir takım adli bilişim işlemleri, bilişim suçu soruşturmalarında sıkça görülmektedir. Bu anlamda bilişim suçlarında IP adresinin delil niteliği gündeme gelmektedir.
Bilişim Suçları Avukatı

Doğrudan veya dolaylı bir bilişim suçu işlendiği iddiasıyla başlayan bir ceza soruşturmasında delillerin yorumlanması ve soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi açısından gerek mağdur gerekse şüpheli taraf bakımından bilişim avukatları ile çalışmanın önemi yadsınamaz. Bilişim hukuku ve bilişim suçları teknik ve spesifik bir hukuk dalı olduğundan, bilişim suçu konulu bir soruşturma veya kovuşturma süreci söz konusu olduğunda ifade vermeden önce bir bilişim avukatı ile birlikte hareket edilmesini, en azından bir bilişim suçları avukatı vasıtasıyla danışmanlık hizmeti alınmasını tavsiye ediyoruz.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

44 Responses

 1. Av. İlker Atamer

  Sibel Hanım, bilişim suçlarına ilişkin soruşturma ve davalarda dijital delillerin niteliği ve yorumu tüm soruşturmanın veya kovuşturmanın seyrini değiştirebilmektedir. Eğer uzman bir bilişim avukatı ile hareket ederseniz hem hakkınızdaki soruşturmaların lehe sonuçlanmasını sağlayabilir hem de eski eşinizin sorumluluğunu gündeme getirebilirsiniz. Aksi takdirde hakkınızda kamu davası açılma riski olduğu gibi bunun tazminat da dahil başka davalarda aleyhinize kullanılma ihtimali bulunmaktadır.

 2. Av. İlker Atamer

  Facebook’ta bir profilin sahte olması tek başına suç teşkil etmez. Ancak kasten başkası adına açılmış bir profil söz konusu ise veya profilde başkasına ait fotoğrafların ya da videoların yayınlanması veya hile yolluyla maddi çıkar sağlanması söz konusu ise bilişim suçu işlendiği söylenebilir.

 3. Av. İlker Atamer

  Paylaşılan içeriğin niteliği bilişim suçunun oluşup oluşmamasında önemli bir kriterdir. Kamuya açık bir alanda çekilmiş ve özel hayata dair unsur taşımayan alelade bir fotoğrafı paylaşmak tek başına suç oluşturmayabilir ancak özel hayat niteliği taşıyan ya da başkası adına açılan sahte bir facebook hesabını inandırıcı kılmak adına bir fotoğraf ya da benzer içerik paylaşımı yapıldıysa suç oluşabilir. Özellikle bilişim hukuku gibi teknik bir alanda hızlı ve net sonuç almak isterseniz mutlaka bilişim avukatı olarak uzmanlaşmış bir avukatı ile çalışmanızı öneririm.

 4. Av. İlker Atamer

  Rızanız dışında size ait kişisel verilerin internet ortamında paylaşılması hukuka aykırıdır ve bilişim suçu niteliği taşır. Bu konuda yapabileceğiniz en uygun hukuki başvuru yolu 5651 sayılı kanun çerçevesinde içerik çıkartılması prosedürür başlatmanızdır.

 5. Av. İlker Atamer

  Bilişim suçu olarak internet yoluyla işlenen tehdit suçlarında tehdit fiilinin gerçekleştiğini gösteren delilleri temin ettikten sonra şikayet başvurusu yapabilir hatta devletten koruma dahi talep edebilirsiniz.

 6. Av. İlker Atamer

  Elif Hanım, sahte facebook, twitter veya instagram hesapları üzerinden suç işlenmesi halinde faillere ulaşılmasını biz bilişim avukatları için zor değildir.

 7. Av. İlker Atamer

  Eğer facebook sitesinin kendi iç kuralları çerçevesinde başvuru yapıp sonuç alamıyorsanız bir bilişim avukatı ile temasa geçerek gerek söz konusu içeriği kaldırtmanız gerekse içeriği yayınlayanı tespit ettirmeniz mümkündür.

 8. Av. İlker Atamer

  Hangi suçtan dava açıldığını belirtmemişsiniz ancak eğer özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan dava açıldıysa şikayetin geri çekilmesi davayı düşürmeyecektir. Suçtan beraat etmek için ceza ve bilişim hukuku konusunda uzman bir avukatın desteğine başvurmanız uygun olacaktır.

 9. Av. İlker Atamer

  İnternet üzerinden işlenen taciz ve benzeri suçlarda failin yakalanması mümkündür. Bunun için bilişim hukuku uzmanı bir avukatla çalışmanız gerekiyor.

 10. Av. İlker Atamer

  Facebook hesabının çalınması olarak nitelediğiniz fiil, hukuki anlamda “Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Girme” ve “Bilişim Sistemini Engelleme veya Bozma” suçu teşkil etmektedir. Eğer facebook hesabınız sizin için uğruna avukatlık masrafı ödeyecek kadar önemliyse bir bilişim avukatının kapısını çalabilirsiniz. Eğer hesap sizin için o kadar önemli değilse Facebook sitesinin kendi iç mekanizmasını kullanarak hesabınızı geri almaya çalışabilirsiniz.

 11. Av. İlker Atamer

  Eğer yargılama sonucunda özel hayata dair paylaşım yaptığınız ortaya çıkar ve sabit görülürse hakkınızda savcılığa ihbarda bulunulabilir. Bu konu mağdurun ve mahkemenin takdirindedir.

 12. Av. İlker Atamer

  Hakkınızda ceza soruşturması varsa bunu e-devlet sitesi üzerinden görme şansınız yoktur. Twitter sitesi IP adresi paylaşmı yapmasa da başka delillerle suçun ispatı mümkündür.

 13. Av. İlker Atamer

  Eğer eşinizin aleyhinize delil oluşturmak amacıyla facebook hesabınıza hukuka aykırı giriş yaptıysa kuşkusuz bu bir bilişim suçudur. Ancak sahte facebook profili oluşturmak tek başına suç teşkil etmemektedir.

  1. murat ozturk

   İlker bey,facebook ve facebook mail hesabini ele gecirmis,benim adimi ve bilgileri kullanrak,kiz arkadasimla sanki benmisim gibi onunla konusmus,kiz arkadasim ben sanarak ozel konusmalar yapmis,esimde bu konusmalarin ciktilarini alip,es dosta dagittiktan sonra,mahkemeye delil olarak sadakatsizlik ornegi olarak kullanmis,bu konusmalari kendisi benim facebookundan yapmis,benim adima,ben sikayetci olmak istiyorum kendi adima,kiz arkadasimin sikyetci olabilmesi mumkunmu,hangi kanun maddelerince sikayetci olabiliriz

   1. Av. İlker Atamer

    Eşinizin Facebook hesabınıza izinsiz giriş yapması başlı başına bir bilişim suçu teşkil eder. Ayrıca eşinizin kendi yaptığı yazışmaları sizin yazışmanız gibi mahkemeye sunması da hukuka aykırı hatta suç teşkil eden bir eylemdir. Eğer bilişim ve boşanma alanında uzman bir avukatla çalışırsanız mevcut durumu lehinize çevirebilirsiniz aksi halde eşinizin yaptığı manipülasyonu ispat etmeniz ve mahkemeyi inandırmanız çok zor olacaktır.

 14. Av. İlker Atamer

  Söz konusu güvenlik açığı testini ilgili sitenin sahibinin rızasıyla yapıyorsanız ve suç kastı ile hareket etmiyorsanız kuşkusuz suç işlendiğinden söz etmek mümkün olmaz. Ancak burada önemli olan site sahibinin bilgisi ve onayı dahilinde bu işlemi yaptığınızı ispat edebiliyor durumda olmak….

 15. Av. İlker Atamer

  Yapmış olduğunuz sözleşmeyi incelemeden ve türm detayları bilmeden kesin yorum yapmak zor ancak anlattıklarınızdan yola çıkarak şunu söyleyebilirim: eğer sözleşmede alan adının devrine ilişkin açık bir madde yoksa ve alan adını alıcıya devretmediyseniz ve alan adının whois kaydında alıcının adı veya ünvanı hiç gözükmediyse bir başka deyişle alan adı kesintisiz şekilde adınıza kayıtlı kaldıysa burada atılı olan bilişim suçunun işlendiğinden söz etmek mümkün değil. Ancak Türkiye’deki adalet sisteminin durumu ve adalet dağıtmaya çalışan personelin bilişim alanındaki bilgisi hesaba katıldığında eğer beraat etmek istiyorsanız mutlaka bir bilişim avukatı ile çalışmanızı öneririm.

 16. Av. İlker Atamer

  Eğer failin sizi aldatmaya yönelik sözlü veya yazılı beyanlarını ve uğradığınız maddi zararı ispatlayacak delilleriniz varsa tabii ki yalaş başvuruda bulunmanız durumunda netice alabilirsiniz.

 17. Av. İlker Atamer

  Öncelikle mobil çekim yapan firmadan ya da GSM operatörünüzden para iadesi talebinde bulunabilirsiniz. Sonuç alamazsanız ve kasıtlı bir dolandırıcılık söz konusu ise savcılığa ihbar ve şikayette bulunma hakkınız mevcut.

 18. Av. İlker Atamer

  Tehditlere asla boyun eğmeden ve anne ve babanızla yaşadığınız sıkıntıya paylaşarak derhal bir bilişim avukatı ile iletişime geçmelerini sağlamanız uygun olur.

 19. Av. İlker Atamer

  Bilgisayar ve telefon üzerinden yapılan yazışmaların ekran görüntüsü, yazıcı çıktısı hatta fotoğrafı dahi delil niteliği taşımaktadır. Eşinizin salt mal rejiminden doğan yükümlüğünden kurtulmak adına mal varlığını elden çıkartması durumundan söz konusu mallar tasfiyede dikkate alınacaktır. Ancak bunun için zamanışımı süresi bulunduğundan boşanmaya kesin karar verdiyseniz bir an önce dava açmanızda fayda var.

 20. Av. İlker Atamer

  Bu tür tehdit ve şantaj içerikli suçlarda faili durdurmanın tek yolu yasal işlem başlatmaktır. Tecrübemizle sabittir ki bu tür suçlarda sessiz kalmak faili daha da cesaretlendirmekte ve eylemlerinin niteliğini ve niceliğini artırtmaktadır.

 21. Av. İlker Atamer

  Bir email hesabına hukuka aykırı yollardan girilmesi bilişim sistemine girme suçu oluşturur ve bu suçun cezası da 1 yıla kadar hapis ya da para cezasıdır. E-mail hesabına giriş yapıldıktan sonra emaillerin okunması halinde ayrıca haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu da gündeme gelebilir.

 22. Av. İlker Atamer

  Eğer bir başkası sizin şifrenizle sizin adınıza üniversite tercihi yaptıysa savcılık kanalıyla failin hem bulunmasını hem de işlemiş olduğu bilişim suçundan dolayı cezalandırılmasını sağlamanız mümkün. Ancak ÖSYM salt bu iddianızı dikkate alarak işlem yapmayabilir ve muhtemelen savcılık soruşturması veya kamu davası açıldığına dair resmi bir belge sunmanızı bekleyebilir. Dolayısıyla bir hak kaybına uğramamanız açısından hiç vakit kaybetmeden bir bilişim avukatı ile çalışmanızı öneririm.

 23. Av. İlker Atamer

  Instagram sitesi tüm suçlarda olmasa bile TCK’da tanımlı bazı suçlarda adli müzaheret yoluyla IP bilgisini savcılık ve mahkemelere verebilmektedir. Ayrıca IP adresi olmasa dahi başka bir takım yan delillerle de süpheliye ulaşmak mümkündür.

 24. Av. İlker Atamer

  Kişilerin salt cinsel tercihleri hiç bir şekilde suç teşkil etmez. Söz konusu iddia dolandırıcılık veya şantaj suçu kapsamında sizi korkutarak para tahsil etmek amacıyla söylenmiş olabilir, ciddiye almayınız.

 25. Av. İlker Atamer

  Eğer isminiz kullanılarak dolandırcılık suçu işleniyorsa bir önce bir bilişim avukatı vasıtasıyla yasal işlem başlatmanızda büyük fayda var. Yasal işlemi şimdiden başlatırsanız isminizin başkaları tarafından kullanılması sebebiyle şüpheli pozisyonuna düştüğünüzde bu başvuruyu sizi temize çıkaracak bir delil olarak kullanabilirsiniz.

 26. Av. İlker Atamer

  Bu tür internet üzerinden hakaret suçlarında dava sonucunda ne olacağı sadece dosyadaki delillere değil aynı zamanda bir bilişim avukatı ile çalışıp çalışmadığınıza bağlıdır. Eğer hakkınızda açılan davayı önemsiyorsanız vakit kaybetmeden bir bir bilişim avukatının kapısını çalın.

 27. Av. İlker Atamer

  İçerik olarak müstehcen olmayan ve hakaret unsurları taşımayan sıradan bir portre resmi yapmak veya yaptırmak tek başına herhangi bir bilişim suçu ya da başka bir suç teşkil etmez.

 28. Av. İlker Atamer

  Kişisel veri niteliğindeki fotoğrafların, fotoğraftaki kişinin rızası olmaksızın kaydedilmesi her kişi bakımından ayrı ayrı suçtur.

 29. Av. İlker Atamer

  Uygulamada başkasına ait internet hattı üzerinden işlenen bilişim suçlarına sıklıkla rastlıyoruz. Hakim ve savcıların çoğu bu tür teknik konularda çok fazla bilgi sahibi olmadığı için maalesef çoğu zaman tek başına IP bilgisini kesin delil sayıp mahkumiyet kararu verebiliyor. Bu itibarla hakkınızda böyle bir bilişim suçu soruşturması veya bilişim davası varsa ve IP adresiniz dosyaya delil olarak sunulmuşsa teknik uzmanlığı olan bir bilişim avukatı ile çalışmanız gereklidir. Aksi halde mahkumiyet kararı almanız olasılık dahilindedir.

 30. Av. İlker Atamer

  Bir takım özel bilgisayar yazılımları vasıtasıyla istenilen herhangi bir numara üzerinden sms gönderilmesi teknik olarak mümkündür. Bu tür bir bilişim suçu şüphesi altındaysanız bu konuda uzman bir bilişim avukatından hukuki destek alabilirsiniz.

 31. Av. İlker Atamer

  Aleyhinize sahte dijital deliller üretildiyse bu durumda bilişim alanında uzman bir boşanma avukatı olarak bize ulaşırsanız hukuki destek alabilirsiniz.

 32. S.Demir

  Merhabalar. Ben eski sevgilimin bilgisayarıma casus yazılımlar yükleyip, maillerim, şifrelerim, kullandığım sosyal medya hesaplarım ve diğer şahsi bilgilerimi izinsiz ele geçirdiğinden şüpheleniyorum. Bilgisayarımı uzman bir şirkete götürüp bunu ispatlamam halinde açacağım davanın cezai yaptırımını sormak istiyorum. Ve bu cezanın daha da caydırıcı nitelikte ağırlaştırmam için başka ne gibi deliller sunmam gerekiyor?
  Cevap için şimdiden teşekkürler.
  Haberleşmek üzere.

  1. Av. İlker Atamer

   Bilişim hukuku alanında uzman bir hukuk bürosu olarak bilgisayar ve disk analizi konusunda da teknik ekibimizden destek alabilirsiniz. Yapılan incelemede eşiniz tarafından yüklenmiş zararlı yazılımlar tespit edilirse bilişim suçu nedeniyle eşiniz hakkında ceza davası açılabilir.

 33. Ahmet

  Saygılar dilerim avukat bey uygunsuz ve müstehcen videolar bilişim suçları kapsamına giriyor mu bilgi vermenizi isterim saygılar tekrardan …

Yorum Yaz

error: Kopya koruması!