200811.21
8
4

Müstehcenlik Suçu ve Cezası

müstehcenlik suçu

Müstehcenlik nedir?

Müstehcenlik suçu hakkında detayları açıklamalara geçmeden önce müstehcenlik nedir sorusu üzerinde durmak yerinde olacaktır. “Müstehcen” genel olarak açık, saçık ve edebe aykırı anlamları taşıyan bir sıfat olup bu niteliğe sahip yazılı veya görsel materyaller veya yayınlar için kullanılır. Müstehcenlik ise içeriğinde müstehcen görüntü, ses veya yazı bulunan materyallerle ilgili tanımlama yapmak için kullanılan bir kavramdır. Ancak bu yazıda “müstehcen materyal” kavramı müstehcen olan her tür ürünü, nesneyi ve yayını ifade etmek için kullanılacaktır.

Müstehcenlik Suçu

Mevzuatımızda müstehcenlik suçunu düzenleyen ve “müstehcenlik yasası” olarak bilinen özel bir düzenleme bulunmamaktadır. 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu’nda bulunmayan bu suç tipi 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi ile mevzuatımıza dahil olmuş bir suç tipidir. Türk Ceza Kanunu bu tür müstehcen materyaller konusunda ikili bir ayrım yapmıştır ve müstehcen materyallere bir noktaya kadar kısmı bir özgürlük alanı tanımış ancak bir de benim “yasak müstehcenlik” olarak tanımladığım ikinci bir kategoride ise bazı tür müstehcen materyallerin varlığını bile suç saymış bir başka anlatımla tamamen yasaklamıştır.

Suç Teşkil Eden Müstehcenlik

Yasak olmayan müstehcenlik kavramına geçmeden önce yasak müstehcenliğe değinmek gerekir. TCK 226’daki düzenlemeye göre içeriği itibariyle suç teşkil eden yasak müstehcenlik iki kategoride incelenebilir. Bunlardan ilki “içeriğinde çocukların kullanıldığı müstehcen ürünler,” ikincisi ise “şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünler” olup bu tür müstehcen içerikli ürünler “yasak müstehcenlik” olarak nitelenebilir, zira bu tür ürünlerin üretilmesi, ülkeye sokulması, satışa arz edilmesi, satılması, nakli, depolanması, başkalarının kullanımına sunulması veya bulundurulması suçtur. Kanun metni “bulundurma” fiilini dahi suç saydığından, suçun oluşması için bu tür yasak müstehcen materyallere bakmak, dinlemek, kullanmak veya seyretmek zorunlu değildir ve bu tür müstehcen materyallerin bir yerde veya örneğin sabit diskte bulunması dahi suçun oluşması için yeterlidir.

Müstehcenlik Suçunun Cezası

Müstehcenlik suçunun cezası suçun niteliğine göre değişmektedir. İçeriğinde çocukların kullanıldığı müstehcen ürünlerin üretme suçunun cezası 5 ile 10 yıl hapis cezası ve 5.000 güne kadar adli para cezasıdır. İçeriğinde çocukların kullanıldığı müstehcen ürünlerin ülkeye sokulması, satışa arz edilmesi, satılması, nakli, depolanması, başkalarının kullanımına sunulması veya bulundurulması suçunda öngörülen yaptırım ise 2 ile 5 yıl hapis cezası ve 5.000 güne kadar adli para cezasıdır. Dikkat edileceği üzere çocuk içerikli müstehcenlik suçunda kanun bu tür ürünleri üretme ile ülkeye sokma, satışa arz etme, satma, nakletme, depolama, başkalarının kullanımına sunma veya bulundurma filleri arasında ayrım yapmış ve üretme fiili için daha yüksek bir hapis cezası öngörmüştür. İkinci kategori yasak müstehcenlikte bir başka ifadeyle şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üretme, ülkeye sokma, satışa arz etme, satma, nakletme, depolama, başkalarının kullanımına sunma veya bulundurma suçunun cezası ise 1 ile 4 yıl hapis cezası ile 5.000 gün adli para cezasıdır. Bu ikinci kategori müstehcen içeriklerde ise üretme ile ülkeye sokma, satışa arz etme, satma, nakletme, depolama, başkalarının kullanımına sunma veya bulundurma filleri arasında ayrım yapılmamış ve tüm fiiller için aynı ceza öngörülmüştür. Her  iki kategori müstehcen suçunda da öngörülen adli para cezası seçimlik olmadığından hapis cezası ve para cezası birlikte uygulanacaktır.

Diğer Müstehcen Ürünler

Yukarıda sayılan yasak müstehcenlik dışında kalan diğer müstehcen materyaller ise belirli yerlerde ve belirli koşullarda satılmak şartıyla müstehcenlik suçu oluşturmayacaktır. Ancak bunun için bu tür ürünlerin salt müstehcen ürünler satan özel alışveriş yerlerinde, içeriği dışarıdan bakıldığında belli olmayacak şekilde ve sadece reşit kişilere satılması gereklidir. Ayrıca içeriğinde çocukların kullanıldığı müstehcen içerikler hariç olmak üzere ve çocukların ulaşması engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler de müstehcenlik suçuna konu olmayacaktır. Hatta sanatsal ve edebi değeri olan müstehcen ürün, çocukların ulaşması engellendiği sürece içeriğinde şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlar bulunsa dahi müstehcenlik suçu oluşmayacaktır.

Müstehcenlik Suçu Nedeniyle Açılan Soruşturma ve Davalar

Müstehcenlik suçu nedeniyle açılan soruşturmalar büyük oranda yurt dışındaki güvenlik birimlerinin ya da internet sitelerinin Türk devlet makamlarına yaptığı bildirim sonucu, failin bulunduğu il ve ilçe emniyet müdürlüklerine gönderilen ihbar evrakı ile işleme konulmaktadır. Bu tür suçlarda kolluk görevlisi failin bilgisayarına el koymakta ardından da diskler üzerinde inceleme yapılmaktadır. Ayrıca BTK, müstehcenlik nedeniyle erişim engelleme kararı verebilmektedir.

Müstehcenlik Suçu Davası ve Bilişim Avukatı

Müstehcenlik suçu bilişim avukatlarının ve ceza avukatlarının uzmanlık alanına giren bir konudur. Bu nedenle müstehcenlik suçu isnadıyla hakkında TCK 226 kapsamında soruşturma veya kovuşturma açılan kişilerin etkili bir hukuki yardım almaları açısından aynı zamanda ceza hukuku alanında da uzmanlığı olan internet ve bilişim avukatı ile birlikte hareket etmeleri uygun olacaktır.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *