+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

kaçakçılık suçu

Kaçakçılık Suçu

Kaçakçılık suçu, genel olarak kanunlara aykırı şekilde bir malın kasten ülkeye hukuka aykırı yoldan sokulmasıdır. Dolayısıyla bir eşyanın kanun ve yönetmeliklere aykırı satışının yapılması da bu kapsamda tanımlanabilir. Bu suçla bağlantılı kanunlar genelde gümrük veya vergi mevzuatında bulunmaktadır. Kaçakçılık suçu, Türk Ceza Kanunu’nda özellikle düzenlenmiş bir suç değildir. Kaçakçılıkla mücadele amacıyla çıkartılmış 5607 Sayılı özel bir kanunda düzenlenmiştir.

Kaçakçılık dendiğinde sigara kaçakçılığı, alkol kaçakçılığı, akaryakıt kaçakçılığı ve gümrük kaçakçılığı dışında göçmen kaçakçılığı suçu gibi akla başka suç tipleri de gelmektedir. Ancak bu makalede ele alınan ve “kaçakçılık” olarak anılan suç tipi 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda düzenlenen kaçakçılık suçu ile gümrük kaçakçılığı suçu olarak adlandırılan suçlardır. Kültür varlığı ve tarihi eser niteliği taşıyan nesnelerin ticareti ve yurt dışında çıkartılmasına ilişkin suç tipi ise tarihi eser kaçakçılığı suçu başlıklı makalemizde incelenmiştir.

Kaçakçılık Suçunun Cezası

Kaçakçılık suçunun cezası, her bir kaçakçılık eylemi türü için ayrı ayrı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda gösterilmiştir. Mal kaçakçılığı  ve gümrük kaçakçılığı için aşağıda belirtildiği şekilde kanunda farklı cezalar belirlenmiştir. Kaçakçılık eylemlerinin cezası kaçakçılığın türüne göre değişmekte olup ilgili suçlar ve cezalar aşağıda belirtilmiştir.

Kaçakçılık Suçu Oluşturan Fiiller ve Cezalar

Gümrük Kaçakçılığı Suçları

Mevzuatta belirlenmiş olan yolcular için gümrük limitlerinin aşılması durumunda kaçakçılık suçu gündeme gelecektir.

1. Eşyayı, gümrükten geçirmeden ve gümrük işlemine tabi tutmadan ülkeye sokmak kaçakçılık suçudur. Eğer eşyalar gümrük işlemi yapılmadan  kapıdan geçirilmişse ceza, 1 yıldan 5 yıla kadar hapistir. Ayrıca 10.000 güne kadar adli para cezası söz konusudur. Eğer eşya, gümrük kapıları dışından ülkeye sokulursa suçun cezası, 16 aydan 7.5 yıla kadar hapistir.
 
2. Eşyanın, hileli ve aldatıcı işlemlerle ve davranışlarla gümrük vergisini kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak. Bu halde suçun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezasıdır.
 
3. Transit geçiş kapsamında taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, transit rejim hükümlerine aykırı şekilde gümrük bölgesinde bırakmak. Bu suçun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezasıdır.
 
4. Kullanılmak veya işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve işleme rejimi kapsamında getirilen eşyayı, hile ile yurt dışına çıkarmış gibi yapmak. Suçun cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezasıdır.
 
5. Gümrük işlemine tabi tutulmadan ülkeye sokulan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın almak, satışa sunmak, satmak, taşımak veya saklamak. Suçun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
 
6. Gümrük vergisinden muaf tutularak ithal edilen eşyayı, ithalat gayesi dışında kullandırmak suç teşkil eder. Bu tür eşyaları satmak veya devretmek ya da bilerek satın almak da suçtur. Suçun cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar para cezasıdır.

İthalat ve İhracat Kaçakçılığı Suçları

7. İthali yasak olan eşyayı ülkeye sokmanın cezası 2 yıldan 6 yıla kadar hapistir. Artı olarak 20.000 güne kadar adli para cezasıdır mevcuttur.
.
8. İthali kanunen yasak eşyayı, bilerek satın almak, satmak, taşımak veya saklamak suç teşkil eder. Bu suçun cezası da 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezasıdır.
 
9. İhracı kanunen yasak olan eşyayı ülkeden dışarı çıkarma suçu. Bu tür kaçakçılık suçu için öngörülen ceza ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezasıdır.
 
10. Teşvik ve sübvansiyondan yararlanmak amacıyla sahte ihracat yapmak kaçakçılık suçu oluşturur. Gerçekleşmediği halde bir ihracatı gerçekleşmiş gibi göstermek bu anlamda yüz kızartıcı suçtur. Hayali ihracat denilen suçun cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapistir. Ayrıca 10.000 güne kadar adli para cezası söz konusudur. Bu arada ihracata konu malın cins, miktar, özellik veya fiyatını farklı göstermek de aynı suç kapsamındadır.

Kaçakçılık Suçunun Ağırlaştırıcı Sebebi

Gümrük kaçakçılığı yapılan eşyanın akaryakıt, tütün, alkol olması suçun ağırlaştırıcı sebebidir. Bu hallerde, yukarıdaki belirtilen cezalar yarısından iki katına kadar artırılacaktır. Ancak bu halde verilecek ceza hiçbir şekilde 3 yıl hapis cezasından az olamayacaktır. Dolayısıyla akaryakıt, tütün ve alkol kaçakçılığı suçlarının cezası daha ağırdır.

Akaryakıt Kaçakçılığı Suçu

Kaçakçılık suçu dendiğinde akla gelen bir başka kaçakçılık türü ise akaryakıt kaçakçılığıdır. Ulusal marker uygulamasına tabi olup da, EPDK‘nın belirlediği seviyenin altında ulusal marker içeren veya hiç marker içermeyen akaryakıtın ticari amaçla üretilmesi, bulundurulması, nakledilmesi, satışa sunulması, satılması veya akaryakıtın bu özelliğini bilerek ticari amaçla satılması akaryakıt kaçakçılığı suçu oluşturmaktadır. Akaryakıt kaçakçılığı suçunun cezası 2-5 yıl arası hapis ve 20.000 güne kadar para cezasıdır.
Ancak, marker içermeyen veya marker seviyesi geçersiz olan akaryakıtın kaçak olarak yurda sokulması durumunda cezanın asgari sınırı 3 yıldan başlayacaktır. Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmek ve satmak suç kapsamındadır. Kanuni niteliklere aykırı olarak tank, düzenek veya ekipman bulundurmak da suç teşkil etmektedir. Akaryakıt kaçakçılığı suçu niteliği taşıyan bu eylemler  cezası da kanunda 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezası olarak öngörülmüştür.

Akaryakıt Kaçakçılığı Suçunun Cezası

Ulusal markeri yetkisiz olarak üretmek, satmak, yetkisiz kişilerden satın almak suç teşkil etmektedir. Markerin bu özelliğini bilerek nakletmek veya bulundurmak veya marker yerine kullanılmak amacıyla kimyasal madde üretmek de aynı kapsamdadır. Bu suçun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezasıdır. .
Ayrıca EPDK’dan izin şekilde solvent, madeni yağ ve benzeri akaryakıt ürünleri üretmek kaçakçılık suçu teşkil eder. Bu halde suçun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapistir. Ek olarak 20.000 güne kadar adli para cezası söz konusu olacaktır. Buna ek olarak hidrokarbon yakıtları kanunlara aykırı şekilde satmak ve bulundurmak suçtur. Bu ürünleri bilerek ticari amaçlı olarak satın almak veya saklamak da akaryakıt kaçakçılığı suçu teşkil etmektedir.  Bu suçun cezası olarak kanunda öngörülen yaptırım ise 2-5 yıl arası hapis ve para cezasıdır.
.
kaçakçılık suçları

Sigara Kaçakçılığı

Tütün mamulleri,  kaçakçılık suçu niteliğinde olup suçun cezası 3 yıldan 6 yıla kadar hapistir. Buna ek olarak 20.000 güne kadar adli para cezası verilmektedir. Tütün mamulleri, ambalajlarına uygulanan bandrollerin sahtelerinin üretilmesi de suç kapsamındadır. Bu şekilde işlenen tütün ve sigara kaçakçılığının cezası 3 yıldan 6 yıla kadar hapistir. Aynı şekilde suçun bu halinde de 20.000 güne kadar adli para cezası öngörülmüştür. Sigara kaçakçılığı suçundan mahkumiyet durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilememektedir.

Alkol Kaçakçılığı

Etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajlarına uygulanan bandrol taklit edilmesi suçtur. Ayrıca etiket, hologram, pul, damga ve benzeri işaretlerin de sahte şekilde imali suç kapsamındadır. Bu şekilde taklit bandroller ülkeye ürün sokmak da aynı suç kapsamındadır. Ayrıca bunları bilerek bulundurmak, nakletmek, satmak ya da kullanmak da kaçakçılık suçu kapsamındadır. Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan ürünler de aynı kapsamdadır. Taklit bandrol veya benzeri işaretlerle  alkol veya alkollü içki üretmek suç teşkil eder.

Ayrıca sahte bandrollü ürünleri bulundurmak, nakletmek, satmak da suç oluşturur. Bunun yanında sahte bandrollü ürünü bilerek ve ticari amaçla satın almak da kaçakçılık kapsamındadır. Bu eylemlerin cezası 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve para cezasıdır. Ancak, tütün mamullerinin etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin kaçak olarak yurda sokulması halinde verilecek cezanın alt sınırı 3 yıl hapis olacaktır. Dolayısıyla alkol kaçakçılığından mahkum olunursa hapis cezanın ertelenmesi ve paraya çevrilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir.

Kaçakçılık Suçlarında Etkin Pişmanlık

Kaçakçılık suçu işleyen kişi resmi makamlara bilgi vererek etkin pişmanlıktan yararlanabilir. Henüz resmi makamlara ihbar yapılmadan önce  kaçak eşyaların saklandığı yerler mercilere haber verilirse ceza verilmez. Ancak bunun için verilen bilgi sayesinde kaçakçılık yapanlar veya kaçak eşyalar ele geçirilmelidir. Eğer resmi kurumlar öğrendikten sonra kaçakçılığın tümüyle ortaya çıkmasına yardım edilirse ceza 3’te 2 azalacaktır.

Bunun dışında kaçakçılık yapan kişi, iddianame mahkemece kabul edilmeden zararı giderirse ceza yarı oranında azalacaktır. Ancak bunun için önce suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katını hazineye ödemesi gerekecektir. Eğer kamu davası açıldıktan sonra bu bedel hazineye ödenirse ceza 3’te 1 oranında indirilir. Dolayısıyla kaçakçılık suçlarında etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanmak bazı durumlarda avantajlı olabilmektedir.

38 Yorum

 1. Rifat

  Ben sigara kaçakçılığından 2yıl 6ay hapis verildi ve ben temize gönderdim ama ben suç öncesi 8 ay kendi çocuğum’u kaçırmadan dolayı 5yıllık denetim serbestliğim vardı en son Mart’ta dava 2 yıl 6 ay olarak sonuçlandı şimdi ne yapabilirim yardım istiyorum tşkler

  1. Av. İlker Atamer

   Velayetiniz altındaki çocuğu kaçırmanız suç değildir ancak herhangi bir başka suçtan dolayı hakkınızda hükümün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiyse ve kaçakçılık suçundan aldığınız ceza da Yargıtay tarafından onaylanırsa ertelenen mahkumiyet kararı da infaz edilecek ve her iki suçtan aldığınız cezanın da infazı gündeme gelecektir.

 2. Arda

  Merhaba ilker bey bundan 2 ay once bir arkadasimla sigara kacakcilindan yakalandik ekim ayninda mahkememiz var benim ilk sucum sicilimde her harhangi bir suc yok temiz sicilim sizce ne gibi bir ceza alabilirim denetime serbeslik verirler mi. bilgi verirseniz cok sevinirim iyi calismalar…

  1. Av. İlker Atamer

   Kaçakçılık suçunun cezasında alt sınır 3 sene hapis olduğundan ceza almanız durumunda cezanın ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması hukuken mümkün değildir. Bu da ceza almanız ve cezanın kesinleşmesi halinde cezaevine gireceğiniz anlamına gelmektedir. Dolayısıyla hakkınızda suçlama çok ciddi olduğundan uzman bir ceza avukatı ile çalışmanız son derece önemli.

 3. demet soysal

  benim nişanlım 45 gün önce 38 suriye göçmenini istanbuldan alıp çanakkaleye götrmek üzere yola çıkıyo ve çanakkalede yakalınıo şuan içerde eylül onda ikinci ayı ne olur sizce yardımcı olurmusunz?

  1. Av. İlker Atamer

   Göçmen kaçakçılığı suçunun 8 yıla kadar hapis cezası bulunmaktadır. Dosyadaki delil durumunu görmeden ne zaman tahliye alabileceğiniz ya da ne beraat alıp alamayacağınız konusunda hiç kimse yorum yapamaz. Ancak her halükarda savunma için uzman bir ceza avukatıyla çalışmanız mümkün olan en kısa sürede tahliye kararı almanız açısından önemlidir. Eğer Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti başlıklı makalemizi okursanız bu konuda daha geniş bilgi alabilirsiniz.

 4. nazıf

  slm arkadamı
  selamlar ben diyarbkır dan istanbula 50 bin karton sigara getirirken yakalandım mayısta mahkemem var ne olur ne ceza alırız bir bilgisi olan var

  1. Av. İlker Atamer

   Kaçakçılık suçunun en ağır hallerinden birisi de alkol ve sigara kaçakçılığı suçudur. Uzman bir avukat ile savunma yapmaz ve ceza alırsanız, cezaevine girmeniz kesin. Bu tür suçlarda erteleme veya para çevirme mümkün olmadığı gibi hükmün açıklanmasının geri bırakılması da mümkün değildir.

  2. Hüseyin

   80 koli kaçak sigarayla yakalandım zor durumdaydım borçlarım vardı bunun cezası nedir lütfen cevaplarınızı bekliyorum bu arada ilk defa böyle bir şey yaptim

   1. Av. İlker Atamer

    Alkol ve sigara kaçakçılığı, bu tür kaçakçılık suçları arasında en ağır olanlardan birisidir ve cezası 3 ila 6 sene hapis cezası ve ayrıca para cezasıdır. Cezanın alt limiti 3 yıldan başladığı için, hapis cezasının ertelenmesi veya paraya çevrilmesi mümkün değildir.

 5. Yücel

  Hocam ben sigara yüzünden 2 yıl 6 ay ceza aldım temize gönderdim karar ne olur artı karar onaylanırsa başka bi Hakkı’m varmı yoksa hemen cezaevinemi çok tşk edrm

  1. Av. İlker Atamer

   Kaçakçılık suçundan aldığınız ceza Yargıtay tarafından onaylanırsa hiçbir tebligat veya bildirimde bulunmadan infaz süreci başlatılır ve cezaevine girersiniz.

 6. Fahri

  Türkiye’de yetişen tütünlerden yaprak şeklinde aldığım tütünleri kendi imkanlarımla el sarımı puro yapsam ve bunları bandrol kullanmaksızın satsam acaba kaçakçılık suçunu işlemiş olur muyum ? ya da kendi yetiştirdiğim tütünlere bu işlemi uygulasam sonuç değişir mi ? son olarak kendi yetiştirdiğim tütünleri kıymak suretiyle elde ettiğim kıyılmış tütünleri tütün satan dükkanlara satsam kaçakçılık suçunu işlemiş olu muyum? Bu konularda bir bilgisi veya öngörüsü olan varsa ve bu bilgileri benimle paylaşabilirlerse çok mutlu olacağım. Teşekkürler.

  1. Av. İlker Atamer

   Belirli limitlere kadar ve kişisel kullanım bir kenara, ancak izinsiz puro veya sigara ticareti yapmak kaçakçılık suçu olmasa bile mevzuata aykırıdır ve suç teşkil eder.

 7. tunahan

  Iyi günler ablam yeni ev almıştı ve her yerden tanıdıktan kargo geliyordu ve yine kargodan aradılar kargonuz var diye almaya gitti gelirken 50 karton kacak sigara ve polise haber verilmiş kargocu yolda polis çevirmiş koliyi almışlar ve haberi filan yok birde gönderen kisiyi de tanımıyor ve ifadesini vermiş kendinin olmadığını ve olay 1 sene olmuştu para cezası gelir denildi ödemek zorundasınız dedi ödendi ve ilk mahkemesi olmuş haber verilmedi 2 ciside verilmedi 3 mahkemede polis arayıp ulaşmış ve 3 sene hapis cezası ile yargılandı ama olayla yakından uzaktan alakası yok polise verilen raporda da belirtildi ama şimdi ne yapılmalı mahkemede de hiç birşey denilmeden ertesi gün de evrakları aldı adliyeden ve karar 3 sene 6 ay 8 gün ve temize gönderdik kağıtları aldığımızda direk ve bunun için ne yapmamız gerek çünkü kacak sigara ile işi olabilecek biri değiliz bunda bir oyun var ama kanunen ne yapmamız gerek yargitaya temyiz için gönderdik ters birşey gelirse nasıl birşey onerirsiniz şimdiden tskkurler

  1. Av. İlker Atamer

   Maalesef bazı kişiler yargılandığı davayı ciddiye alıp avukat tutma gereği duymuyor, yargılama sonuçlandıktan ve hapis cezası aldıktan sonra da avukat arayışına giriyor. Kaçakçılık suçu konusundaki makalemde belirttiğim gibi, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrası özellikle içki ve sigara kaçakçılığının alt sınırı 3 yıla yükseldiğinden cezanın paraya çevrilmesi ya da ertelenmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Dolayısıyla bu suçtan yargılananlar için sadece iki seçenek bulunuyor: beraat etmek ya da hapis cezası alıp cezaevine girmek.

 8. Rahşan

  Merhaba benim eşim sigara kaçakçılığından içeri girdi mahkemeye gitmediğinden dolayı 6 aydır içerde kesinleşmiş cezası 5 yıl 9 ay sizce yeni çıkan yasadan faydalanırmı lütfen cevap verin

  1. Av. İlker Atamer

   Evet denetimli serbestlik ve şartlı tahliyeye ilişkin yeni kanun değişikliğinden eşiniz de yararlanacaktır.

 9. Mesut

  Hocam benim kacak telefondan mahkemem var birini kargoyla yolladim oda yakalattirdi benim ismimi verdi suan sanik durumundayim mahkeme 2013 de acildi yasim 17 ken ve sicilimde temiz makmedede bunu yaptigim icin pismanim suc oldugunu bilmiyorum dedim mahkeme hala devam ediyor bu durumda ben ceza alabilirmiyim

 10. Adnan

  Slm ben gumrukte 100kilo gumus yakalattim mali yakalatmamim sebebi beyan edilen yerde kimsenin olmamasi ve gizlenmiş olarak yakalatmadim.mali geri alabiliyomuyum.

  1. Av. İlker Atamer

   Malı gizlememiş olmanız veya kırmızı hatta görevli olmaması sizi tek başına suçlamadan kurtarmaz. Eğer kaçakçılık gibi nitelik itibariyle yüz kızartıcı bir suçtan ceza almak istemiyorsanız mutlaka avukat tutup profesyonel yardım alın.

 11. Banu

  İyi günler İlker bey.eşim eşyayı gumruk işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan 12ay hapis cezası aldı..bu suçun kasıtlı suçmu taksırlı suc mu olduğunu öğrenmek istiyorum yardımcı olursanız çok sevınırım.eşimin yaralama suçundan tekerrüre esas ilamı var.bu suç tekerrur hukumlerıne uygulanırmı.

  1. Av. İlker Atamer

   Kaçakçılık suçu kasten işlenen bir suçtur, taksirle işlenemez. Ancak bu suçun tekerrüre esas alınabilmesi için daha önce işlenen suçun işlenme tarihinden itibaren 3 yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekir. Eğer önceki suçun işlendiği tarihten itibaren 3 yıldan fazla süre geçtiyse tekerrüre esas alınmaz.

 12. Simge

  Merhaba. Benim babam yurtdışından bilinçsiz bir şekilde gümrükten geçirmeden bir takım gıda takviyesi niyetinde kullandığımız ürünler getirmişti. Bir ay sonra mahkemesi olacak ve babamın ürünleri aldığına dair faturası bile var. Aynı zamanda ürünlerin ticaretini de yapmadı. Bu durum yüzünden babam hapise girebilir mi? Sadece para cezası verebilirler mi?

  1. Av. İlker Atamer

   Eğer kaçakçılık suçları konusunda uzman bir avukat ile savunma yaparsanız beraat alma veya en azından para cezası veya HAGB şansı oldukça artar.

 13. Ergin

  Merhaba İlker bey. Benim kiraladığım Araçda 6.000 paket gümrük kaçağı Sigara yakalandı daha dava devam ediyor 23,03,2017 de duruşmam var. Bana vergi dairesine den 2 parça evrak olarak 107.500 tl vergi ve KDV borçu çıkmış. Bu konu ile ilgili ne yapabiliriz

  1. Av. İlker Atamer

   Telefonla bize ulaşıp konuyu detaylı şekilde aktarırsanız bizden bu konuda bir tavsiye alabilirsiniz.

 14. Hamdullah

  Mrb ben darbe den bir hafta sonra 280 karton sigara yakalattim 2 yıl ay hapis aldım yine yargitaya, gönderdim dosya yargitayken paraya cevirebilirmiyim teşekürler

 15. berğudan

  merhaba ilker bey . mardin midyattan ev şarabı aldık iki arkadaş sırf kendimiz tüketmek için bize orda suç olmadığını söylediler ucuz olduğu için 120 şişe aldık bin liradan sonra yolda polisler durdurup bizden aldılar bu ay mahkememiz var , şaraplar sahte değil fermente içki olduğu raporlandı , önceden işlediğim hiç bir suç yok ve kesinlikle satmak için almadık kaçak olduğunu suç olduğunuda bilmiyorduk avuktta tuttum SİZCE CEZA ALIRMIYIM ?

  1. Av. İlker Atamer

   Alokol kaçakçılığı suçlaması söz konusu olacağından, yakalanan alkollü içki miktarı itibariyle dosyanın zor olduğu söylenebilir ama ceza alıp almayacağınız konusunda dosyayı ayrıntılı şekilde incelemeden cevap vermemiz maalesef mümkün değil.

 16. Türkay

  İlker bey merhaba yurt dışından kaçak getirilen bi araç aldım Arabanın 3 sahibiyim bi operasyon kapsamında gözaltına alınmam gerekiyordu ama ben şans eseri o zaman içerisinde evde değildim ve şu an firarım endişem tutuklanmam ifade sonrası 5607 kanuna muhalefet suçundan işlem yapılarak ceza almam söz konusu olabilir mi cevabınız için şimdiden teşekkür ediyorum iyi çalışmalar diliyorum

  1. Av. İlker Atamer

   Kaçakçılık suçuyla ilgili sorduğunuz soruya net yanıt verebilmek için dosya detaylarını bilmemiz gerekiyor. Dosyadaki belge ve delilleri incelemeden yorum yapmak mümkün değil.

 17. arif keçeli

  ıyı günler erfendim ben işyeri sahibiyim. 4 ay önce işterimde cinsel icerikli hap yakalattım.bendeki degeri 500 tl civarinda karakolda bana sordular gümrüklemesini ödermisin diye bende evet dedim.şimdi beni aradilar gümrüklemesi 15.000 tl imiş benim ödemeye gücüm yok .daha hakim karsısına çıkmadım.sorusturma asamasinda evveliyetten hiç suçum yok bu cezayı odememelimiyim.birde ceza alirmıyım.selamlar.

 18. Abdullah

  Merhaba İlker bey ben ilk defa kaçak telefon yakalattım maalesef her polis gbt sorgulamasında üst araması yapıyor ve canım çok skkn bu dosya ne zaman gbt den kalkar görünmez yada bunu nasıl sildirebiliriz şimdiden tşkler.

  1. Bu tür kaçakçılık suçları bazı vatandaşlar tarafından ciddiye alınmasa da aslında hırsızlık ve sahtecilik gibi yüz kızartıcı suç kapsamındadır. Eğer yargılamanız devam ediyorsa bizden avukatlık desteği alabilirsiniz. Yargılama bittiyse bazı olağanüstü kanun yollarına başvurmak için bizden destek alabilirsiniz.

Yorum Yaz

error: Kopya koruması engeli!