201502.19 44

Kaçakçılık Suçu ve Cezası

gumruk-kacakciligi

Bu makalede ele alınan suç tipi 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda düzenlenen kaçakçılık suçu (gümrük kaçakçılığı, akaryakıt kaçakçılığı ve diğer mal kaçakçılığı) hakkındadır. Kültür varlığı ve tarihi eser niteliği taşıyan nesnelerin ticareti ve yurt dışında çıkartılmasına ilişkin suç tipi ise tarihi eser kaçakçılığı suçu başlıklı makalemizde incelenmiştir.

Kaçakçılık Suçu ve Gümrük Kaçakçılığı Oluşturan Fiiller

1. Eşyayı, gümrükten geçirmeden ve gümrük işlemine tabi tutmadan ülkeye sokmak. Eğer eşyalar gümrük işlemi yapılmadan gümrük kapısından geçirilmişse suçun ceza, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezası, eğer eşya, gümrük kapıları dışından ülkeye sokulursa suçun ceza, 16 aydan 7.5 yıla kadar hapis cezası olacaktır.
.
2. Eşyanın, hileli ve aldatıcı işlemlerle ve davranışlarla gümrük vergisini kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak.Bu halde suçun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
.
3. Transit geçiş kapsamında taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, transit rejim hükümlerine aykırı şekilde gümrük bölgesinde bırakmak. Bu suçun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezasıdır.
.
4. Kullanılmak veya işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve işleme rejimi kapsamında getirilen eşyayı, hile ile yurt dışına çıkarmış gibi yapmak. Suçun cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezasıdır.
.
5. Gümrük işlemine tabi tutulmadan ülkeye sokulan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın almak, satışa sunmak, satmak, taşımak veya saklamak.Suçun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
.
6. Gümrük vergisinden kısmen veya tamamen muaf tutularak ithal edilen eşyayı, ithalat gayesi dışında başka bir amaçla kullanıma sunmak, satmak veya devretmek ya da bu özelliğini bilerek eşyayı satın almak veya kabul etmek.Suçun cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
.
7. İthali kanunen yasaklanmış olan eşyayı ülkeye sokmak. Suçun cezası 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezasıdır.
.
8. İthali kanunen yasak olan eşyayı, bu özelliğini bilerek satın almak, satışa sunmak, satmak, taşımak veya saklamak. Suçun cezası 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezasıdır.
.
9. İhracı kanunen yasaklanmış olan eşyayı ülkeden dışarı çıkarmak. Bu tür kaçakçılık suçu için öngörülen ceza ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezasıdır.
.
10. Teşvik, sübvansiyon veya parasal iade imkanlarından yararlanmak amacıyla ihracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi göstermek (hayali ihracat) ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın cins, miktar, özellik veya fiyatını farklı göstermek. Suçun cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezasıdır.
.
Kaçakçılık Suçunun Ağırlaştırıcı Sebebi
Gümrük kaçakçılığı suçuna konu olan eşyanın akaryakıt, tütün veya tütün mamulü, alkol veya alkollü içki olması suçun ağırlaştırıcı sebebi olup, bu hallerde, yukarıdaki belirtilen cezalar yarısından iki katına kadar artırılacaktır. Ancak bu halde verilecek ceza hiçbir şekilde 3 yıl hapis cezasından az olamayacaktır.
 kacakcilik-sucu
 .

Akaryakıt Kaçakçılığı

Ulusal marker uygulamasına tabi olup da, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) belirlediği seviyenin altında ulusal marker içeren veya hiç marker içermeyen akaryakıtın ticari amaçla üretilmesi, bulundurması, nakledilmesi, satışa sunulması, satılması veya akaryakıtın bu özelliğini bilerek ticari amaçla satılması akaryakıt kaçakçılığı suçu oluşturmaktadır. Akaryakıt kaçakçılığı suçunun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezası olarak belirlenmiştir. Ancak, marker içermeyen veya marker seviyesi geçersiz olan akaryakıtın kaçak olarak yurda sokulması durumunda cezaının asgari sınırı 3 yıldan başlayacaktır.
.
Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmek, satmak ya da herhangi bir piyasa faaliyeti için lisansa konu olan belgelerde belirlenmiş olan niteliklere aykırı olarak tank, düzenek veya ekipman bulundurmak da akaryakıt kaçakçılığı suçu niteliği taşıyan bir eylem olup bu suçun cezası da kanunda 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezası olarak öngörülmüştür. Ulusal markeri yetkisiz olarak üretmek, satışa sunmak, satmak, yetkisiz kişilerden satın almak, kabul etmek, markerin bu özelliğini bilerek nakletmek veya bulundurmak veya ulusal markerin kimyasal özelliklerini taşımasa bile, ulusal marker yerine kullanılmak amacıyla kimyasal madde üretmek de aynı kapsamda suç olup cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezasıdır.
.
Ayrıca EPDK’dan izin almaksızın akaryakıt haricinde kalan solvent, madeni yağ, baz yağ, asfalt ve benzeri petrol ürünlerinden akaryakıt üreten veya bunları doğrudan akaryakıt yerine ikmal ederek üretmek satışa sunmak, satmak, bulundurmak, bu özelliğini bilerek ticari amaçla satın almak, taşımak veya saklamak da akaryakıt kaçakçılığı suçu kapsamına giren bir fiil olup bu halde suçun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezası olacaktır. Buna ek olarak sıvı veya gaz halindeki hidrokarbonlarla, hidrokarbon türevi olan yakıtları nakleden boru hatlarından, depolarından veya kuyulardan kanunlara aykırı şekilde alınan ürünleri satışa sunmak, satmak, bulundurmak, bu özelliğini bilerek ticari amaçla olarak satın almak, taşımak veya saklamak da akaryakıt kaçakçılığı suçu teşkil eden bir eylem olup cezası, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezasıdır.
.

Alkol ve Sigara Kaçakçılığı

Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajlarına kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin taklitlerini imal etmek veya ülkeye sokmak ile bunları bilerek bulundurmak, nakletmek, satmak ya da kullanmak kaçakçılık suçu niteliğinde olup suçun cezası 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezası olarak belirlenmiştir.
.
Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajlarına kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri; ilgili mevzuatta belirlenen şekilde temin etmesine rağmen belirlenen ürünlerde kullanmaksızın bedelli veya bedelsiz olarak yaymak, bunları alma veya kullanma hakkı olmadığı halde sahte evrak veya dokümanlarla veya herhangi bir biçimde ilgili kurum ve kuruluşları yanıltarak temin etmek, bunları taklit veya tahrif ederek ya da konulduğu üründen kaldırarak, değiştirerek ya da her ne suretle olursa olsun tedarik ederek amacı dışında kullanmak da suç kapsamında olup 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.
.
Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan ya da taklit veya yanıltıcı bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri taşıyan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri, ticari amaçla üretmek, bulundurmak veya nakletmek, satışa sunmak veya satmak ya da  bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın almak da kaçakçılık suçu kapsamında olup cezası3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezasıdır. Ancak, tütün mamullerinin etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin kaçak olarak yurda sokulması halinde verilecek cezanın alt sınırı 3 yıl hapsi cezasından başlayacaktır. Dolayısıyla alkol ve sigara kaçakçılığı suçundan mahkum olunması halinde, kaçakçılık suçu bakımından cezanın ertelenmesi veya paraya çevrilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir.
.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *